KVKK


KVKK AYDINLATMA METİNİ

Kadıköy Belediyesi olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra Kanun olarak belirtilecektir.) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Kanun kapsamında, veri işleme, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen amaç kapsamında,

 • Kurum olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, Kurumumuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi,
 • Kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • Kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Kurumumuz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,
 • Kuruma ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak hastaların değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),
 • Kurumumuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Kurumumuzun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla,

 

KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kişisel verilerinizi sözleşme kapsamında veya fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

 

Bu kapsamda tüm kurumumuz tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde ve yukarda bahsi geçen amaçla elde edilen, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

 • Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,
 • Özlük Bilgileri (Çalışılan günler, İzinli günler, Hak ettiği İzin, İzin Başlangıç /Bitiş Tarihi, Fazla Mesai, BES, Derece ve kademe bilgisi, Emekli Sandığı No, Emekli sicil numarası vb. Hitap Dökümü, AGİ Belgesi, sicil numaraları, Çalıştığı Birim, Yeni Birimi, İşe giriş Tarihi, Müdür İmzası, Yerine Bakan Personel Adı Soyadı, Unvanı/Birimi, Bordro, Yıllık İzin Bilgisi, Tatil günleri ve bulunacağı yer, işe giriş tarihi,Disiplin ve Savunma dosyaları, Disiplin Tutanağı, Savunma yazısı, Mal beyanı, Sendika Bilgileri)
 • Sağlık Bilgileri(Sağlık Durumu, Eş Sağlık Durumu, Teşhis, Rapor Süresi, Rapor Bitiş Tarihi, Hekimin Adı Soyadı, Hekimin İmzası, Hasta Kayıt Numarası, Tanı, Refakat Süresi, Hasta yatış-çıkış bilgileri,Sağlık Raporu, Engel Durumu, Engelli sağlık kurulu raporu, Gazilik Durumu, Radyoloji belgeleri, Tahliller, Anemnez, Psikolojik ve psikiyatrik testler, HES kodu), Sağlık Raporu, Kan grubu
 • Personelin refakatçisi olduğu hastanın adı soyadı, Yakınlık derecesi, Teşhis, tanı, Refakat süresi
 • Görevlendirildiği Birim, Görev Süresi, Görev süresi, Görev Başlangıç Tarihi, Görevi, İzin Belgeleri Kamu Kurumu ile yazışmalar (İlgili kişiye ait), Kurum içi görevlendirmeler
 • Mesleki yetkinlik, Kadro Derecesi, Kadro Unvanı, Diploma, Eğitim İçin Gereksinim Duyulan Bilgiler, Mesleki Yeterlilik Bilgileri(SRC)
 • Sendika Üyelik Formu, Sendikadan İstifa Formu,
 • Aile Beyanı: (Yakın T.C. Yakın Ad Soyad, Çocuk Kimlik Belgeleri, Eş İsmi, Anne Baba Adı-adresi-telefon numarası, Aile Durum Bilgileri, AGİ için eğitim gören çocukların belgeleri)
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi ( Hesap No, IBAN Bilgisi, Vekaletname, SGK Borcu Yoktur Belgesi, Vergi kaydı, Vergi Borcu Yoktur Belgesi, Emlak Beyanı, Kira kontratı, Tapu, Tapu fotokopisi, Ticaret Sicil Gazetesi, Başvuru Formu, Dilekçe, Harç Ücreti, Teminat Mektubu, Referans Mektubu, Ortaklık durum Belgesi, Bayilik belge ve Bayilik Sözleşmesi, İş Yeri Açma izin belgesi, Bilanço, Gelir Tablosu, Ciro bilgileri Tablosu, Birim Fiyat Teklif Mektubu ,Hizmet Yeterlilik Belgesi, Kalite Yönetim Belgesi, Yıllık Bilançosu, Ciro belgesi, Gelir Tablosu, Harç Makbuzu, Oda sicil belgesi, İş deneyim belgesi, mesleki yeterlilik belgesi,Vergi Levhası, Tapu Fotokopisi, İmar durumu, Aplikosyon Krokisi, Röperli Kroki, Harç Makbuzu, Tapu Tescil Belgesi, Noter onayı, Borç Bilgisi, Sözleşme Bilgisi, Veraset İlamı Bilgisi, Vekaletname, Vergi levhası, Tahhütname, Koruma Bölge Kurulunca alınmış grup kararı, Tapu, TUS belgeleri, Mimarlar odası güncel kayıt bilgi ve belgeleri, Kira Kontratı, Ticaret Sicil Gazetesi, Ödeme Emri Formu, Oda Kayıt Belgesi, Emlak Beyanı, Arsa veya Gecekondu Güncel Beyan Sureti, Kullanım Sözleşmesi, Salon ücret makbuzu, İptal kaynaklı para iade dilekçesi, Çekişme konusu adres, Dava dosya no, İcra No)
 • Denetim ve Teftiş Bilgisi; Başvuru Formları, Vergi kaydı, Kira kontratı, Tapu ve Kadastro Bilgileri, Emlak Beyanı, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza sirküleri, Vekaletname(Kimlik Fotokopisi), Muvaffakatname, Ada-Parsel Bilgileri, Başvuru Formu, , Ticaret Odası Kaydı, Yoklama Fişi, WEB tapu kontrol,  Borç bilgisi, bedeliye sicil numarası, Vergi Dairesi kontrol, İTO kontrol, Tahakkuk oluşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler,
 • Finansal Bilgiler (IBAN NO, Hesap NO, Bordro ve puantaj bilgileri, Maaş tutarı, AGİ, SGK numarası, Puantaj, İade bedeli, Vergi Borcu İtirazı, Vergi Borcu Yoktur Yazısı, Vergi Dairesi Numarası, Teminat Mektubu
 • Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz, Bordro ve puantaj bilgileri, Maaş tutarı, Tahakkuk Fişi, Hesap Dökümü, Taşınmaz mal bilgisi,
 • Sağlık raporu ve iş güvenliği kapsamında istenen sertifika ve belgeler
 • Denetim ve Teftiş Bilgileri, (Tutanak, Kurum Sicil Numarası, Kontrol Çizelgesi,)
 • Mezuniyet bilgileri, Eğitim durumu
 • İhtilafa İlişkin Vekil Bilgisi, Dava Konusu, Uyuşmazlık Bilgisi,
 • Cenaze Bilgisi, Nikah Bilgisi,
 • Ehliyet bilgisi, Ruhsat Bilgisi
 • Kamera kayıtları
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Web sitemizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz ve konum verileriniz.

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • İlgili mevzuat uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet,ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Belediye faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet ve Destek bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Kurum Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • İnsan Kaynakları tarafından çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
 • Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Mali İşler bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Mali İşler bölümleri tarafından kurumumuz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
 • Kurum Yönetimi, Destek bölümleri tarafından hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Kurum Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından kurumumuz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Kurumumuzun ilgili bölümleri tarafından vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi.

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” Kadıköy Belediyesi ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,  Kurum yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile aşağıda belirtilen;

 • İlgili Kamu Kurum Ve Kuruluşları (İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü, Kaymakamlık,  Valilik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mamak Belediyesi, Tapu Kurumu, Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlgili Halk Eğitim Merkezi vb.)
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 • Sayıştay
 • Konsolosluklar
 • İSKİ
 • Halk eğitim merkezi,
 • CİMER, EKAP,
 • Muhtarlar
 • Kamu İhale Kurumu,
 • Banka
 • Tedarikçi ve Potansiyel Tedarikçiler, İş Ortakları, İlgili Firmalar, İlgili Meslek Odaları, KASTAŞ firması, Müteahhit ve çalışanı, Kat malikleri, Paydaşlar, Sivil toplum örgütleri,
 • İlgili seyahat firması, acente, organizasyon ve kurum
 • Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve benzeri kolluk kuvvetleri,
 • Dernekler, Sosyal Toplum Kuruluşları, Üniversiteler,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü,
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, KADIKÖY Kadastro Müdürlüğü, Trafik Müdürlüğü
 • Resmi Kurum Ve Kuruluşlar,
 • Noter
 • Gelir idari başkanlığı
 • SGK
 • HİTAP
 • Emekli Sandığı, İçişleri Bakanlığı, Kefalet sandığı
 • İlgili Sendika
 • Bankalar,
 • Özel sigorta şirketleri,
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler ve her türlü yargı birimleri, İcra Müdürlükleri,
 • Olası bir hukuki ihtilaf durumunda Kurum avukatları,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK İl Müdürlüğü,
 • Kurumlarımızı denetleme yetkisine sahip resmi kurum temsilcileri,
 • Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler,

KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Kadıköy Belediyesi’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Kadıköy Belediyesi’ni nakdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, olmak üzere sair mevzuat hükümleridir.

Kurumumuza ait Kişisel Verileri Korunması ve İşlenmesi Politikasına (https://www.kadikoy.bel.tr/genel/kvkk) adresinden ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

VERİ GÜVENLİĞİ VE BAŞVURU HAKKI

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Kurumumuza iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ve Kanun kapsamındaki taleplerinizi https://www.kadikoy.bel.tr/genel/kvkk adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak

 

Başvuru Yöntemi 

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Elden başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması gerekmektedir. Vekaleten başvuru yapılması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin yanınızda bulundurulması gerekmektedir)

Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy / İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy / İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracılığıyla başvuru

 

[email protected]

Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Elektronik Posta adresi aracılığıyla başvuru

(e-posta adresinin sistemimizde kimliğinizin doğrulanmış bir biçimde daha önceden kayıtlı olması gerekmektedir)

 

[email protected]

Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Kurumumuz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı