Yapı Kontrol Müdürlüğü

Yapı Denetim Büro ( Dahili Telefon: 1334-1329-1359-1270-1335-1371-1450-1333-1379)

İskan Büro  ( Dahili Telefon: 1339-1337-1336)

Evrak Kayıt ve Arşiv Büro ( Dahili Telefon: 1557-1390-1342)

İdari Büro (  Dahili Telefon: 1341)

 

Yapı Denetim Bürosu Görevleri

 1. Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek.
 2. Her türlü şikayet (yazılı, sözlü, telefon, e-mail, çağrı merkezi şikayetleri) değerlendirmek.
 3. 4708 Sayılı Kanunda, yapı denetim firmalarının sunduğu iş yeri teslim tutanakları ve seviye tespit tutanakları değerlendirmek, onamak ve yapı denetim sistemi üzerinden onaylamak.
 4. Su Basman seviyesini geçen inşaatlara temel üstü vizesini verir. İnşaatı başlanılmış ve devam eden inşaatlarda inşaatın; Ruhsat ve eklerine uygunluğunu kontrol etmek.
 5. İnşaatın onaylı projesine uygun tamamlanmasını sağlamak, kaçak ve projesine aykırı    yapılarla ilgili yasal işlem yapmak.
 6. Yıkım ruhsatı düzenlemek.
 7. İskele Belgesi düzenlemek.
 8. Af   Ruhsat ve Projesi suret onayı yapmak.
 9. Basit onarım izinleri vermek, tamirat izni verilen yerlerin takibini yapmak.
 10. Denetim Firmalarının ve Denetim elemanlarının sicillerini tutmak ve Bakanlığa bildirmek.
 11. 4708 sayılı Yapı Denetim yasası çerçevesinde inşaat kontrolleri yapıldıktan sonra denetim firmalarının hakedişlerini hazırlamak. Ödeme yapılması için Mal Müdürlüğü’ne göndermek.
 12. Büroya  ait tüm kayıt kabul ve çıkış işlemlerini yapmak.
 13. İş Deneyim belgesi düzenlemek.

 

İskan Bürosunun Görevleri           

 1. Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/ yazılarına  yanıt vermek.
 2. Her türlü şikayet (yazılı, sözlü, telefon, e-mail, çağrı merkezi şikayetleri) değerlendirmek.
 3. İskan safhasına gelen binalara iskan komisyonu oluşturularak, tasdikli mimari projesine göre kontrol etmek.
 4. 3194 sayılı yasanın 21.maddesine göre yapı izin belgesi alan ve 29. maddeye    göre süresi içinde müracaatı yapılan binalara; İmar Kanunun  30. Maddesi , Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliği  ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa göre yapı kullanma izni vermek.
 5. İskan suret onayı ile fotoğraf onayı yapmak.
 6. Bağımsız bölüm liste kontrolü yapmak.
 7. Denetim Firmalarının hakedişlerini hazırlamak,  Ödeme yapılması için Mal Müdürlüğü’ne göndermek.
 8. Yapı Denetim Firmasının hazırlamış olduğu iş bitirme tutanağını onaylamak.
 9. Büroya  ait tüm kayıt kabul ve çıkış işlemlerini yapar.
 10. İş Deneyim Belgesi vermek.
 11. Denetim Firmalarının ve Denetim elemanlarının sicillerini tutmak ve Bakanlığa bildirmek.

 

Evrak Kayıt  ve Arşiv  Büronun  Görevleri

 1. Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına  yanıt vermek.
 2. Müdürlüğün evrak giriş, çıkış işlemlerini yapmak.
 3. Her türlü şikayet (yazılı, sözlü, telefon, e-mail, çağrı merkezi şikayetleri) değerlendirmek.
 4. Kayıtların muhafazası ve saklanmasını sağlamak ve kontrol etmek.
 5. Müdürlüğün tebligat ve posta işlemlerini yapmak.
 6. Müdürlüğe gelen Genelge, Duyuru, Eğitim ve personelin bilgi alması gereken tüm evrakların çoğaltılarak , Müdürlüğe bağlı tüm bürolara dağıtımını yapmak.
 7. Ekspertiz hizmetleri vermek.(şifai ve dijital ortamda dosya incelenmesi)
 8. Otoman Sisteminden (AYS) Arşivi  Fiziksel ve Elektronik ortamda  sürekli güncellemek.
 9. Evrakları taramak, indekslemek, optik karakter tanıma işleminden geçirmek ve hali hazır arşiv sistemine  aktarmak.
 10. Yeni dosya oluşturmak ve dosyaları etiketlemek.
 11. Proje taraması yapmak.
 12. Arşiv kodlarını tespit ve kuruma adapte etmek.
 13. Mekan, ekipman ve teçhizat ihtiyacını takip etmek ve sonlandırmak.
 14. Kurum arşivindeki malzemelerden, isteklilere zimmetle dosya vermek ve dosya almak.

İdari  Büro  Görevleri

 1. Müdürlük ihtiyaç ve harcamaları ile ilgili mali kayıtları tutmak, avans almak ve mahsuplarını yapmak.
 2. Hakediş raporlarını hazırlamak ve müdür  onayından sonra İlgili  Müdürlüğe ulaştırmak.
 3. Belediyenin faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak yapılan yasa ve yönetmelik değişikliklerini, belediye encümeni ve belediye meclisi kararlarını takip etmek, müdür ve personelin bilgisine sunmak.
 4. Meclis ve encümen toplantılarının gündemlerini takip etmek ve müdürlüğün bu gündeme alınması gereken evraklarının zamanında hazırlanmasını sağlamak.
 5. Büro içi görevli personelin hastalık, yıllık izin vb. olması halinde işlerin aksamayacak  şekilde yürümesi ve puantajlarının hazırlanmasını sağlamak.
 6. Müdürlük makamı tarafından uygun görülen, müdürlük içi yazışmalar ve diğer işleri takip etmek.
 7. Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreçleri takip etmek güncellemek.
 8. Müdürlüğünde iç kontrolün etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak süreç akış şemalarını hazırlamak ve Müdürlük makamına  sunmak.
 9. Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için  iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanmış ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlemek.
 10. Giderlerin gerçekleştirilmesi için; ödeme emri belgesini hazırlamak  ve Müdürlük Makamına sunmak.
 11. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 12. Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/ yazılarına  yanıt vermek.
 13. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı  olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ihale yolu ile gerçekleştirmek, hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.
 14. Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini ve varsa yıllık ücret tarifelerini, hazırlamak.
 15. Evrak kayıt Bürosundan gelen her türlü evraka gününde işlem yapmak.
 16. Müdürlüğün Görev ve Çalışma Yönetmeliğini, ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlamak.

 

 

 

Yapı Denetim Büro ( Dahili Telefon: 1334-1329-1359-1270-1335-1371-1450-1333-1379)

İskan Büro  ( Dahili Telefon: 1339-1337-1336)

Evrak Kayıt ve Arşiv Büro ( Dahili Telefon: 1557-1390-1342)

İdari Büro (  Dahili Telefon: 1341)

GÖREV VE SORUMLULUKLAR


a)    Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve   mevzuatın gereklerini 
süresi içerisinde yerine getirmek.
b)    Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibini yapmak,  gereken iş ve işlemlerini  yürütmek ve sonuçlandırmak.
c)    Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına  ve müdürlük bütçesine 
uygun olarak çalışmalarını yürütmek.
ç)  Kadıköy  Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine
     getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
d)    Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak.  3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safhasının duyurulması halinde   alınan sonucu ayrıca bildirmek.
e)    4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.
f)    4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı  olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerini ihale yolu ile gerçekleştirmek, hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.
g)    Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını  belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
ğ)   Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.   Gerektiğinde bunların
      arşivlenmesini, korunmasını ve  muhafazasını sağlamak.
h)    Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.
ı)   Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Kadıköy Belediyesi resmi
      web sitesinde (www.kadikoy.bel.tr) yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne 
      fotoğraf,video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak.
i)    Temel üstü safhasında, temel, bodrum ve zemin kat tavanlarının  beton numunelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin belgesine haiz laboratuarlarda kırılarak, statik projedeki değerleri ile karşılaştırılıp uygunluğunu kontrol eder.
j)    Su Basman seviyesini geçen inşaatlara temel üstü vizesini verir. İnşaatı başlanılmış ve 
      devam eden inşaatlarda inşaatın; Ruhsat ve eklerine uygunluğunu kontrol etmek.
k)    İnşaatın onaylı projesine uygun tamamlanmasını sağlar, kaçak ve projesine aykırı    yapılarla ilgili yasal işlem yapar.
l)    Yıkım-Onarım-İskele Belgesi ve basit onarım izinleri verir.
m)    Denetim Firmalarının ve Denetim elemanlarının sicillerini tutulmasını ve  Bakanlığa bildirilmesini sağlamak.
n)    4708 sayılı yapı Denetim yasası çerçevesinde İnşaat kontrollerini yaptırdıktan sonra Denetim Firmalarının hak edişlerini hazırlamak, ödeme yapılması için Mal Müdürlüğüne  iletilmesini sağlamak.
o)    Yapımı süren inşaatlardan, zemin iyileştirme uygulaması yapılan sahalardan taze beton numunesi almak, beton dayanım testine tabi tutmak, rapor  hazırlamak, yapı denetim bürosuna ve ilgililerine bildirmek.
ö)  3194 sayılı yasanın 21.maddesine göre yapı izin belgesi alan ve 29. maddeye    göre
süresi içinde müracaatı yapılan binalara; İmar Kanunun  30. Maddesi , Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliği  ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa göre yapı kullanma izni verir.
p)    İskan suret onayı,  fotoğraf onayı, Af   Ruhsat ve Projesi suret onayı yapar.
r)   Laboratuarda doğru, güvenilir ve gizliliği muhafaza edebilen deneyler yapılabilmesi için 
      gerekli tedbirler almak.
s)   Laboratuara gelen hizmet taleplerinin Belediye meclisince belirlenen fiyatlarla
      yapılmasını sağlar. Bina kontrollerinin yapılması için ilgili birimlere talimat verir. 
ş)  Riskli yapıları ve riskli alanları tespit eder veya tespit edilmesini sağlar. Riskli yapılarla
      ve alanlarla  ilgili olarak her  türlü yazışmaları yaptırır.     
 t)  Riskli olduğu kesinleşmiş olan  yapılarda kat maliklerine  60 günlük ve maksimum 29  
       günlük tahliye yazılarını yazmak.  
u) Riskli yapılar tahliye edilmediği takdirde altyapı hizmetlerinin kesilmesi için ilgili kurumlara bildirimde bulunmak, Cumhuriyet Savcılığı’na suç  duyurusunda bulunmak ,tahliyeyi sağlamak.  
ü) Riskli yapıları ve riskli alanlardaki yapıları gerektiğinde yıkmak veya yıktırmak.
v) Mahkeme kararı bulunan Riskli yapıların işlemlerini ve yasal süreçlerini takip etmek.
     Riskli alanlardaki yapılara ve riskli yapılara kira yardımı  yapılması    için her türlü 
     yazışmayı yaptırır.      

Kadıköy Belediyesi Yapı Kontrol  Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız. 

PERGOLA, SUNDURMA, ATM, ÇARDAK HAKKINDA DÜZENLEME :

 
 

Yapı Kontrol Müdürü
Kemal HIŞMAN
E-Posta Adresi: [email protected]
İletişim Numarası: (0216) 542 50 00
Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı