Teftiş Kurulu Müdürlüğü

 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

 

Müfettişlerin Yetki Görev ve Sorumlulukları:

 

Ön İnceleme İşlemleri: 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince Kaymakamlık Makamınca yapılan görevlendirme ile Ön İnceleme İşlemlerini yapmak.

 

İnceleme ve Araştırma İşlemleri:

  1. Kaymakamlık Makamınca Teftiş Kurulu Müdürlüğünden Araştırma ve İnceleme yapılmasının istenmesi üzerine İnceleme ve Araştırma yapmak.
  2. Başkanlık Makamınca Kuruma intikal eden bir iddia ile ilgili Teftiş Kurulu Müdürlüğünden araştırma ve inceleme yapılmasının istenmesi üzerine inceleme ve araştırma yapmak.

 

Disiplin Soruşturma İşlemleri: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince memurlar hakkında yürütülen disiplin soruşturma işlemlerini yapmak.

 

Belediye Birimlerinin Teftiş ve Denetim İşlemleri: Başkanlık Onayı dahilinde belediye birimlerinin teftiş ve denetimlerini yapmak.

(1) Teftiş Kurulu, Başkanın onayı ve Kurul Müdürünün görevlendirme emri üzerine Başkan adına aşağıdaki görevleri yapar.

 

            a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca İç Denetçilerin görev alanına giren işler hariç, Belediyenin yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimler ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

            b) Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin hukuka ve önceden saptanmış ölçütlere uygunluğunun denetimini yürütmek,

            c) Belediye birimlerinde özel teftiş ve denetim yapmak,

            ç)Müfettişlerin çalışmaları neticesinde düzenledikleri raporları inceleyip değerlendirmek, Kurul Müdürlüğü görüşü ile birlikte Başkana sunmak,

            d) Müfettişlerce düzenlenen raporlar ile görüş yazılarını inceleyerek, esas ve usul yönünden saptanacak eksikliklere ilişkin Kurul Müdür düşüncesini, basit ve maddi hatalar dışında, yazılı olarak bildirmek,

            e) Müfettişlerin mesleki gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek,

            f) Müfettişler tarafından yapılacak teftiş, inceleme ve soruşturmalar ile düzenlenecek raporlara ilişkin, biçim, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim, inceleme ve soruşturmaların etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

            g) Görev standartlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

            ğ) Mevzuat hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek,

            (2) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine veya 10/06/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre Vali veya Kaymakam, 4483 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin 3’üncü fıkrası gereği Başkan tarafından kabulü halinde ise diğer soruşturma izni vermeye yetkili mercilerce 4483 sayılı Kanun gereği müfettişlere verilen araştırma ve/veya inceleme görevlerinin yasal süreleri içerisinde tamamlattırılmasını ve gereği için adı geçen Kanuna göre karar alınmak üzere yetkili mercie gönderilmesini sağlamak.

Büronun görev, yetki ve sorumlulukları

 

            MADDE 15- (1) Büro Teftiş Kurulu Müdürüne bağlı yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

(2) Büronun görevleri şunlardır;

 

            a) Teftiş Kuruluna verilen veya gelen raporlar ile her türlü evrakın kaydını fiziki ve elektronik ortamda düzenli şekilde tutmak, ilgili birimlere sevki dahil bu safhaya kadar olan işlemlerini yapmak, başka birimlere gidenleri takip etmek, zamanında cevap alınamayan rapor ve yazılardan Kurul Müdürünü haberdar etmek,

            b) İşleri biten rapor ve diğer evrakı dosyalayarak muhafaza etmek,

            c) Müfettişlerden gelen raporları gerekli sayıda çoğaltmak, raporları ve diğer evrakı kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,

            ç) Müfettişlerin çalışma ve hak ediş cetvellerinin tahakkuka ait işlemlerini yürütmek,

            d) Teftiş Kurulunun kırtasiye, matbuat ve diğer malzeme ihtiyacının teminine ve Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde taşınır malları kayıt ve muhafaza etmek, bunlarla ilgili diğer işlemleri yapmak,

            e) Teftiş Kurulunun yazışmalarıyla, müfettiş, müfettiş yardımcıları ve büro personelinin özlük, diğer idari, mali ve haberleşme hizmetlerini yürütmek,

            f) Uygulamaya ait mevzuat ve talimatları izleyip saklamak ve bunları müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile bütün personele dağıtmak,

 

(3) Şef, büronun yönetiminden ve düzenli çalışmasından, Kurul Müdürüne karşı sorumludur. Büroda görevli tüm personel yaptıkları işlerden dolayı mesul olup görevleri icabı edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Defter, evrak, rapor ve benzeri belgeleri Kurul Müdürünün izni olmadan hiçbir makama ve şahsa göstermez ve veremezler.

 

(4) Büro personelinin atanmasında veya görevlendirilmesinde Kurul Müdürünün uygun görüşü alınır.

 

Kadıköy Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Müdürlüğün Fiziksel Yapısı:

 

 

 

BİRİM

 

 

KAT VE ODA NO

 

TEL

Müdür

3.kat oda no 423

(216 )542 50 00/1424

Müfettiş Bürosu

3.kat oda no 422

(216) 542 50 00/1425

Müfettiş Bürosu

5. kat 

(216) 542 50 00/1627

Evrak Kayıt ve Arşiv Bürosu

3.kat oda no 421

(216 )542 50 00/1426-1261-1433

 

 

 

 

 

 

KADIKÖY BELEDİYESİ

 

MOBBİNG BİRİMİ (PSİKOLOJİK TACİZ) İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

            Amaç

           

            MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Kadıköy Belediyesi ve Belediyeye bağlı kuruluşlarda çalışanlar ile Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin ( idari personel ) kişiliğini, onurunu ve toplumsal itibarını olumsuz yönde etkileyen aile ve sosyal yaşamını tehdit eden, bireyin yaratılıcığını ve iş performansını azaltan, psikolojik ve fiziksel sağlığının bozulmasında etkili olan mobbing vakalarının saptanması, tanımlanması ve çözümlenmesine dair Belediye bünyesinde oluşturulan Mobbing Biriminin çalışmalarına temel oluşturulacak ilkelerin belirlenmesini amaçlar. 

 

            Kapsam

           

            MADDE 2- Bu Yönetmelik Kadıköy Belediyesi ve Belediyeye bağlı kuruluşlarda çalışan personel (Hizmet alımı ve sözleşmeliler dahil) ile idari personelleri (Başkan Yardımcıları, müdürler, müdür yardımcısı, şef) kapsar.

 

            Dayanak

 

            MADDE 3- Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve diğer yasal düzenlemeler, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi başta olmak üzere eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı ve çalışma hakkına ilişkin konularda Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı tüm uluslararası anlaşmalar, 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi ile 19.03.2011 tarih ve 27879 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

 

            MADDE 4- Bu Yönetmelikte yer alan;

 

            a) Belediye     : Kadıköy Belediyesini,

 

            b) Mobbing    : Kadıköy Belediyesi ve Belediyeye bağlı kuruluşlarda görev                                     yapan Başkan Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı, şefler ve belediye çalışanlarının kişiliğini, onurunu ve toplumsal itibarını olumsuz yönde etkileyen, aile ve sosyal yaşamını tehdit eden, bireyin yaratıcılığını ve iş performansını azaltan, psikolojik ve fiziksel sağlığının bozulmasında etkili olan, psikolojik taciz vakalarını,

 

            c) Bezdirici     : Belediyede ve bağlı kuruluşlarında sistematik olarak psikolojik taciz uygulayan kişiyi,

 

            d) Mağdur     : Belediyede ve bağlı kuruluşlarında sistematik olarak psikolojik tacize maruz kalan kişiyi,

            e) Uzlaştırıcı   : Mobbinge uğradığını düşünerek şikayette bulunan kişi/kişiler ile ilgili diğer kişi/kişileri uzlaştırma görevi yapan kişiyi,

 

            f) Mobbing Birim Sekreteryası : Mobbing Birimine başvuruları kabul eden ve başvuran kişilerin yaşadığı olayları içerik doğrultusunda hazırlayarak Mobbing Komisyonuna sunan birimi,

 

            g) Mobbing Komisyonu : Mobbing Birim sekreteryası tarafından sunulan mobbing vakalarını değerlendirerek karara bağlayan komisyonu ifade eder.

 

           

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Mobbing Birim Sekreteryası ve Mobbing Komisyonu

 

Mobbing Birim Sekreteryası,

 

            MADDE 5- Mobbing Birim Sekreteryası, Kadıköy Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünce yürütülür.  

 

            Mobbing Birim Sekreteryasının Görevleri :

 

            MADDE 6-  Mobbing Birim Sekreteryasının görevleri şunlardır.

 

a)    Mobbing Birimine başvuruları kabul etmek.

b)    Komisyon kararı olan konularda taraftarlara gerekli bilgi vermek.

c)    Komisyon toplantılarına ilişkin sekretarya hizmetlerini yürütmek.

d)    Belediye ve bağlı kuruluşlardaki mobbing vakalarına ilişkin istatistik tutmak.

e)    Başvuruların değerlendirilmesinde gizlilik esasına uymak.        

 

            Mobbing Komisyonunun Oluşumu

 

            MADDE 7-  Komisyon Belediye ve bağlı kuruluşlarında müdürlük görevini yapanlar arasında Belediye Başkanı tarafından seçilen bir başkan, iki üye ile  memur ve işçi sendikalarının vereceği birer üye ile birlikte toplam beş (5) asil ve aynı sayıda yedek üyelerden oluşur. Komisyon Başkanının çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.

 

            Mobbing Komisyonunun Görevleri

 

            MADDE 8-  Mobbing Komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır.

 

            a)   Mobbing Birim Sekreteryasınca işleyiş, usul ve esasları doğrultusunda yapılan ön değerlendirme sonucu komisyona havale edilen mobbing vakalarını değerlendirerek en geç bir ay (30 gün) içinde karara bağlamak,

            b)   Tarafları uzlaştırmaya çalışmak,

            c)  Belediye ve bağlı kuruluşlarında mobbing vakalarının önlenmesi için tavsiyede bulunmak,

            d) Belediye ile bağlı kuruluşlarda görevli yönetim ve çalışan personele yönelik olarak mobbingin ve mobbing niteliği taşıyan davranışların engellenmesi bağlamında kişilerin haklarını öğrenmesi ve bu konuda bir bilinç oluşturulması amacıyla Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile müşterek eğitim programları hazırlamak ve yapmak. 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Mobbing ile Mücadele Edilmesinde İzlenecek Yöntem

 

Şikayetlerin Alınması:

           

            MADDE 9-  Kadıköy Belediyesinde ve bağlı kuruluşlarında görevli idari personel ve/veya tüm personelin uğradığı hakkında şikayetlerini internet portalında yer alan Kadıköy Belediyesi Mobbing Birimi Başvuru Formu (Form1) nu doldurarak Mobbing Birim Sekreteryasının e-posta adresine gönderir yada bizzat başvuru yapar.Başvuru sahibinin talebi halinde adı gizli tutulur.

 

Şikayetlerin Ön Değerlendirilmesi:

           

            MADDE 10- Mobbing Birim Sekreteryası, Mobbing Birimine başvuran kişilerin yaşadığı vakaların 11. maddesinde yer alan mobbing başvuruları kapsamında bir ön değerlendirmeye tabi tutarak başvurunun komisyona iletilip, iletilmeyeceğine karar verir ve sonucu başvurana bildirir.

 

Mobbing Davranışları;

 

            MADDE 11- Kadıköy Belediyesi ve Belediyeye bağlı kuruluşlarda görevli, Başkan Yardımcısı, idari personel (müdür, müdür yardımcısı, şef) ve tüm çalışan personelin,

 

11.1. Yaptığı tüm önerilerin reddedilmesi, yanıtsız bırakılması, hiç yapılmamış gibi davranılması,

11.2.  Toplantılardan ve sosyal faaliyetlerden haberdar edilmemesi,

11.3.  Dışlanması, dışarıda bırakılması,

11.4.  Ötekileştirilmesi,

11.5.  İş yapma hakkının elinden alınması,

11.6.  Oturacağı oda, kullanacağı alet ve teçhizat, laboratuar, atölye verilmemesi,

11.7.  Yeteneklerinin altında işler verilerek küçümsenmesi,

11.8.  Gerçekleştirilmesi imkânsız işleri yapması istenmesi,

11.9.  Verilen görevlerin abartılı bir şekilde kontrol edilmesi,

11.10. Performansı etkileyecek bilgilerin saklanması,

11.11. Görevde yükselmesinin engellenmesi,

11.12. Cinsiyet ayrımının yapılması,

11.13. Siyasî ve dinî görüşünden dolayı psikolojik baskı yapılması,

11.14. Sürekli azarlanması,

11.15. Hakaret ve alaylara maruz bırakılması,

11.16. Kişinin iş performansının haksız olarak yerilmesi,

11.17. İşten atılmayla tehdit edilmesi,

11.18. Herkesin içinde itibarına saldırılması,

11.19. Çalışanın yetenekleriyle alay edilmesi,

11.20. Çalışan için gerekli olan meslekî bilgilerden bireysel olarak mahrum edilmesi ve benzeri davranışlar mobbing davranışı olarak kabul edilir.

 

 

Komisyon Değerlendirmesi

            MADDE 12- (1) Mobbing Birimine gönderilen mobbingle ilgili sorun ve şikâyetler Komisyon tarafından incelemeye alınır ve değerlendirilir.

(2) Komisyon, kendisine sunulan bilgi ve belgeleri ayrıntılarıyla inceler, gerek duyduğu takdirde mağduru, bezdiriciyi ve konu ile ilgili diğer kişileri çağırarak dinler.

(3) Komisyon inceleme sonucunda mobbinge uğradığını düşünerek şikâyette bulunan kişilere uzlaştırıcı kapsamında yardımcı olmak üzere bir uzlaştırıcı görevlendirebilir. Komisyon tarafından görevlendirilen uzlaştırıcı, taraflarla ve konu ile ilgili diğer kişi/kişiler ile görüşme yaparak uzlaştırma yoluyla sorunu çözmeye çalışır. Konu ile ilgili olarak tarafların uzlaşması/uzlaşamamasına ilişkin raporunu Mobbing Komisyonuna sunar.

(4) Mobbing Komisyonu yapmış olduğu değerlendirme sonucunda alacağı kararı bir rapor halinde Başkanlık Makamına sunar.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu usul ve esaslar Belediye Meclisince kabul edildiği ve resmi web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 14(1)  Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

EK:

Kadıköy Belediyesi Mobbing Birimi Başvuru Formu

Form No:…………..

Şikayet No:………… (Bu bölüm Mobbing Birim Sekreteryası tarafından doldurulacaktır.)

Başvuru Tarihi: …/…/201…

Adı/Soyadı: …………………………..

İsmin gizli kalması durumu:

İsmim gizli kalsın □

                                               İsmimin gizli kalmasına gerek yok  □

Kurum Sicil No : …………….

Birimi : ……………………………………………………………………………………

Telefon No: ……………………………………………

E-Mail adresi:………………………………………………………………………………….

Mobbingin Konusu:…………………………………………………………………………….

Mobbingin İçeriği : …………………………………………………………………………….

Şikayetin Ne Zamandır Devam Etmekte Olduğu:……….…………………………………….

Açıklama:………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Teftiş Kurulu Müdürü
Naciye KÖSOĞLU
E-Posta Adresi: [email protected]
İletişim Numarası: (0216) 542 50 00 - 1424
Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı