Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

 1. 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında olan ve Belediye sınırları içinde bulunan tüm sıhhi, gayrı sıhhi işyerlerinin ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin mevzuat doğrultusunda ruhsatlandırmak ve denetlenmek,
 2. Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin tespiti halinde ruhsatlandırma için gerekli işlemleri yaparak ruhsatsız faaliyet göstermekte ısrar eden veya ruhsat şartlarını taşımayan işyerlerinin faaliyetten men etmek,
 3. Vatandaş şikayetlerinden müdürlük mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek gerekli işlemleri yapmak ve  sonucu hakkında  ilgililerine bilgi vermek,
 4. Mükelleflerin veya vatandaşların ruhsat işleri ile ilgili yazılı veya sözlü bilgi taleplerini değerlendirmek,
 5. Belediyenin diğer müdürlükleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimleri, merkezi idareye bağlı birimler ile diğer kurum ve kuruluşları ile koordinasyon halinde çalışarak, ilçemizdeki işyerleri hakkında bu kurumlardan gelen talepleri ve tespitleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yürütmek,
 6. Belediye sınırları dahilinde bulunan ölçü ve tartı aletlerinin denetlemek, uygun olmayan ölçü ve tartı aletlerini kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak,
 7. İçkili Yer Bölgesinin tespiti için gerekli çalışmaları yapmak ve karar almak üzere Belediye Meclisine sunmak,
 8. Kurum arşivini oluşturarak dijital ortamda ve fiziki ortamda muhafaza etmek,
 9. Müdürlük çalışmaları hakkında Ücret Tarifesi hazırlayarak karar alınmak üzere Belediye Meclisine sunmak,
 10. Kurumun genel ilke ve hedefleri doğrultusunda müdürlük stratejik planlarını ve performans hedeflerini hazırlamak,
 11. Müdürlük stratejik planlarına ve performans hedeflerine uygun olarak bütçe teklifini hazırlayıp Başkanlık Makamına sunmak
 12. Canlı müzik İzin Belgesi taleplerini değerlendirerek uygun olduğu tespit edilen yerlere belge düzenlemek, Mesul Müdür bildirimlerini kabul etmek,
 13. Faaliyetine son verilen, terk-i ticaret ettiği veya ruhsat şartlarını kaybettiği resen tespit edilen işyerlerine ait ruhsatları iptal etmek, adres veya çalışma saatleri değişikliğinde ruhsat bilgilerini güncellemek,
 14. Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat ve uygulama değişikliklerini takip etmek ve gerektiğinde vatandaşları, işyeri sahiplerini ve çalışanları ve diğer paydaşları değişiklikler hakkında bilgilendirmek, eğitim vermek,
 15. Nargile sunumu ve alkollü içecek satan ve sunan işyerlerine mesafe uygunluk tespiti yaparak belgesini vermek,
 16. İdare tarafından verilen diğer benzeri işleri yapmak,

      Kadıköy Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız. 

2017 Yılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

Başvuru

1308

Ruhsat Verilen

1162

2018 Yılı (Ocak-Haziran) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

Başvuru

652

Ruhsat Verilen

569

 

      SIHHİ İŞYERLERİ

      GAYRİSIHHİ İŞYERLERİ 

        UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ

      ÇALIŞMA SAATLERİ

ALKOL YASASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

YASAL DAYANAK :375 VE 6487 Sayılı Kanunlar ve yönetmelik

ALKOLLU İÇKİ SATMAK İSTEYENLER NE YAPMALIDIR?

Tütün ve Alkol piyasası Düzenleme Kurumundan tütün mamulü, etil alkol,metil alkol ve alkollü içki satmak isteyenlerin satış belgesi almak için öncelikle belediyeden işyeri açma ruhsatı yada Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgesi almaları zorunludur. Daha sonra Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulundan (TAPDK) satış belgesi alacaklardır. Belediye ruhsat vermeden önce Kolluk Kuvvetinin görüşünü alır. İşyeri adresi değişen kişiler TAPDK ve Ruhsat veren birime beyan vermeleri gerekmektedir.

MESAFE ŞARTINA UYGUNLUK NASIL BELGELENDİRİLECEKTİR?

Parakende ve açık olarak satışın yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ile ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az 100 metre mesafenin bulunması zorunludur. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne dilekçe ile başvurularak mesafe şartına uygunluk yazısı alınacaktır. Mesafe şartına uygunluk tespiti işyeri açma ve çalışma ruhsatı üzerinde veya ek bir yazı ile belirtilecektir. Mesafe uygunluk yazısının bir ay içinde TAPDK ‘ya sunulması gerekmektedir. Satış belgesi verildikten sonra işyerinin yüz metre yakınında söz konusu kurumların faaliyete geçmesi satış belgesinin geçerliliğini sona erdirmez.

MESAFE ŞARTI KANUNUN YAYIM TARİHİNDEN ÖNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMIŞ OLAN İŞLETMELERE UYGULANACAK MIDIR?

Mesafe şartı istisnası ancak 11/06/2013 tarihi itibariyle geçerli bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve yanı sıra TAPDK alkollü içki satış belgesine birlikte sahip olan işletmeleri kapsamaktadır. Bu kanunun yayımı tarihinden önce işyeri ruhsatlandırılmasına rağmen TAPDK alkollü içki satış belgesi almamış olan işletmeler için 100 metre mesafe şartı aranacaktır. Mesafe şartı turizm belgeli işletmeler için aranmaz.

TAPDK SATIŞ BELGESİ İZNİ DEVREDİLEBİLİR Mİ?

Bu işletme sahipleri işletmelerini birinci ve ikinci derece kan hısımlarına devredebilir. Ancak devir alanlar devreden kişi ile hısım olduklarına dair resmi belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ YAPAN İŞLETMELERİN TABELALARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER NELERDİR?

Parakende ve açık alkollü içki satışı yapılan işyerlerinin tabelalarında tüketicilere yönelik ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren ve teşvik eden tanıtım yapılamaz. Tabelalar 11 haziran 2014 tarihine kadar kanuna uygun hale getirilir.

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI İLE İLGİLİ DİĞER DÜZENLEMELER NELERDİR?

Parakende alkollü içki satışı yapılan işyerlerindeki alkollü içkilerin konulduğu ve üzerinde alkollü içkilerin marka, amblem ve logosu bulunan mevcut soğutucular iş yerlerinin kapalı bölümlerinde bulunması kaydıyla 11 Haziran 2016 tarihine kadar kullanılabilir. Açık alkollü içki satış yapmaya ilişkin izin belgesi olan işletmelerde servis amaçlı materyallerde marka, amblem, ve logo kullanılabilir. 

ALKOLÜ İÇKİ REKLAMI YAPILABİLİR Mİ?

Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon veya etkinlik yapılamaz. İnternet sitesi açılamaz. Otomatik satış makineleri ile satılamaz ve posta ile satış yöntemi kullanılarak gönderilmez. İşyeri tabelası hariç, işyeri dışında yer alan alkollü içkilerin reklam ve tanıtımına yönelik taşınır,taşınmaz her türlü materyal (totem, pano,led yazı,levha ,dijital yazı, yönlendirici levha, balon, çıkartma, bez ve kağıt afiş, strafor harfler, neon reklam yazıları, vinly reklamlar, banner, billboard,ilan panosu, raket, postermatik, reklam panosu, mega light, mega board, hareketli yada yanıp sönen reklamlar , cam grafikler vb.) mevzuat hükümlerine göre yasaklanmıştır.

TESİS DIŞINDA ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YAPILABİLİR Mİ?

Alkollü içki sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketilebilir ve bu yerlerde tesis sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamaz. Ruhsat veya diğer izin belgelerini düzenlemeye yetkili merci tarafından işyerinin faaliyetine izin verilen alanlar işyeri sınırları içi kabul edilir. Alkollü içkiler işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa arz edilemez. 
Kamuya açık alanda alkol tüketmek yasaktır.

TÜTÜN MAMÜLLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ VE SUNUMUNDA DİĞER KISITLAMALAR NELERDİR?

İşyerlerinde ; tütün mamülleri ve alkolü içkiler tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere onsekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya sunulamaz. Yaş konusunda tereddüde düşülmesi halinde satıcı, talepte bulunan tüketiciden kimlik belgesi talep eder. Onsekiz yaşını doldurmamış kişiler , tütün ürünü işletmelerinde , pazarlanmasında ve satışında ve açık sunumunda istihdam edilemez . 
Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti veren yerler , spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları , kahvehane, kıraathane, pastane , bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarında faaliyet gösteren işyerlerinde alkollü içki satış ve sunumu yapılamaz.

ALKOLLÜ İÇKİLERİN FİYAT BİLDİRİMİ NASIL YAPILACAKTIR?

Fiyat bildirimi alkollü içkilerin satışına tahsis edilmiş bölümlerde yer alması ve rakam ile yazıların elli puntoyu aşmaması şartı ile yapılabilir.

YASAKLAR

CEZAİ UYGULAMALAR

Alkollü içkilerin satışını yapan işyerleri, her ne amaçla olursa olsun ,reklamı ve promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamazlar

5000 -200 000 TL

On sekiz yaşını doldurmamış kişilere; alkollü içkiler tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere satılamaz.

10 000-500 000 TL Altı aydan bir yıla kadar hapis cezası

Alkollü içkiler sunum izni verilen yerlerin dışında tüketilmek üzere satışı yapılamaz

10 000-500 000 TL

Meskun mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere otoyollardaki ve devlet kara yolarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışı ve tüketimi yapılamaz

10 000-100 000 TL

On sekiz yaşını doldurmamış kişiler , alkollü içkilerin satışında istihdam edilemez

10.000-500 000 TL

Alkollü içkiler 22.00-06.00 saatleri arasında parakende olarak satılamaz (11.09.2013 tarihinden sonra)

20 000-100 000 TL

Alkollü içkiler işletme dışından görülecek şekilde parekende olarak satışa arz edilemez (11.09.2013 tarihinden sonra)

5 000- 50 000 TL

Türkiyede üretilen veya ithal edilen içkilerin üzerinde uyarı mesajları taşımayanlar satışa arzedilemez.

100 000TL

Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, pastane, briç salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamaz.

10 000-100 000 TL

Nargilelik Tütün mamulü sunum uygunluk belgesi alınan işyerlerinin kapalı alanlarında sunulamaz

1187 TL- 5943 TL

Nargilelik Tütün mamulü sunum uygunluk belgesi alınan işyerlerinin kapalı alanlarında tüketen kişilere

89 TL

YASAL DAYANAK : Nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanlara sunum uygunluk belgesi verilmesi ile bu yerlerin işletilmesinde uyulması gerekli hususlar hakkında tebliğ (19 Şubat 2013 tarih, 28564 sayı)

NARGİLELİK TÜTÜN MAMÜLÜ SATMAK İSTEYENLER NE YAPMALIDIR?

Nargilelik tütün mamulü içimi yapılan işyerine ait alan/alanlar için Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)’ndan Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi alınması zorunludur. 

MESAFE ŞARTININ UYGUNLUK KRİTERLERİ NELERDİR?

Nargile sunumu yapılacak alanların; örgün eğitim kurumları( okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim) dershaneler, öğrenci yurtları, kapıdan kapıya en az 100 metre mesafede bulunması ve kapalı alan” tanımına girmeyen alana sahip olması, zorunludur.

Sağlık, kültür, sosyal hizmet ve spor hizmeti verilen yerlerin hizmetin ifa edildiği alanların müstakil yapıları ile bunların eklentileri ve bahçelerinin yerleşke sınırları içinde faaliyet gösteriliyor ise buraların, kapalı ve açık alanlarında bulunmaması gerekmektedir.

KAPALI ALAN TANIMI NEDİR ?

Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb.dahil) olan kapıları ,pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerler “ kapalı alan” olarak değerlendirilecektir.

NARGİLELİK TÜTÜN MAMÜLÜ İÇİLEN YERLERDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR? 

a) Tütün ihtiva eden ve etmeyen, nargile aparatında tüketilen tüm ürünler on sekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz. 
b) İçime sunulan nargilelik tütün mamulleri, TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardında belirtilen şekilde ambalajlı ve bandrollü olmak zorundadır. 
c) Nargilelik tütün mamulü, içerisinde su bulunan geleneksel nargilelerde tüketilir, dumanı direkt, nargile dışında başka araçlarla veya suyun dışındaki başka bir madde içerisinden geçirilerek tüketime sunulamaz. 
ç) Nargilelik tütün mamulü içiminde kullanılan nargileler, her kullanımdan sonra içerisinde bulunan su değiştirilerek temizlenir, üzerinde bulunan ve insan ağzıyla temas eden parçası (sipsi) her kullanımda yenilenir, insan ağzıyla temas eden bu parçanın tek kullanımlık, kullanım sonrası atılan (disposable) cinsinden olması gerekir. 
d) İçimin yapıldığı alan/alanlarda herkes tarafından görülebilecek şekilde; , tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan “sağlık uyarı” yazıları ve “yasal uyarı” yazıları bulundurulur. 
e) Nargilelik tütün mamulünün içime sunulduğu işyerine ait alan/alanlarda her ne suretle olursa olsun, bu mamullerin tüketimini özendirici ve teşvik edici reklam, tanıtım, kampanya, promosyon veya herhangi bir etkinlik yapılamaz. 
f) İçime sunulan nargilelik tütün mamulü, Kurumdan satış belgesi almış satıcılardan temin edilir, bunlara ilişkin belgeler saklanıp ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilir. 
g) Nargilelik tütün mamulü gibi nargile aparatı ile tüketilen, tütün dışındaki hammaddelerden elde edilmiş bitkisel nargile veya bitkisel nargile melası benzeri ürünler içime sunulamaz. 
ğ) Nargile şişeleri üzerinde, usul ve esasları Kurumca belirlenen sağlık uyarıları bulundurulur.

Başvuru Birimi
1255 / 1257 / 1705 /1702

Yazışma Birimi
1228 / 1692 / 1229

Komisyon Birimi
1205 / 1713

Dosya Takip Birimi
1704 / 1230

Ruhsat ve Denetim Müdürü
Gülen TURAN
E-Posta Adresi: [email protected]
İletişim Numarası: 0216 542 50 00 - 1230
Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı