Plan ve Proje Müdürlüğü

KALEM VE İDARİ İŞLER BÜROSU

 • Müdürlüğün iş ve işlemlerinde kurum içi ve kurum dışı, ilgili tüm yazışmaların yapılması,
 • Müdürlük personellerinin tüm özlük işlemlerinin ilgili yasal mevzuat hükümleri gereğince yerine getirilmesi,
 • Müdürlüğün Stratejik Planının, Stratejik Planına uygun Yıllık Tahmini Bütçe, Performans Programı, 3 Aylık Gösterge Gerçekleşme Raporu, 6 Aylık Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç Yönetimi vb. ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütülmesi,
 • İç Kontrol Sisteminin oluşturulması ve Hassas Görevler ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
 • Müdürlükte yapılan iş ve işlemlerde uygulanan ücret tarifelerine dair işlemlerin yapılması,
 • Büronun iş ve işlemlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre gerekli önlemlerin alınması,
 • Müdürlük adına gelen ve giden her türlü resmi evrakın, personelin ve vatandaşın istek ve şikâyetlerini içeren yazı, dilekçe ve eklerin kabulü ve İmza karşılığı alınan veya elektronik ortamda evrak kayıt sistemi üzerinden Müdürlüğe aktarılan evrak veya dilekçelerin ilgili bürolara iletilmesi,
 • Müdürlük adına giden evrakların her türlü posta ve tebligat işlemlerini yürütülmesi,
 • Kamu İhale Kanunu kapsamında; Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımının doğrudan temin veya ihale yolu ile gerçekleştirilmesi, kabullerinin yapılarak sonuçlandırılması, hak ediş raporlarının, kesin hesap işlemlerinin hazırlanması ve Müdür onayından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne iletilmesi,
 • Müdürlüğün demirbaş işlemlerinin Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapılması,
 • Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevlerin tam ve zamanında yapılması için gerekli tedbirlerin alınması.

PLAN YAPIM BÜROSU GÖREVLERİ

Kişilerin ve kurumların dilekçe/yazılarının incelenerek İmar Planlarına, yasa ve yönetmeliklere göre:

 • Başkanlık Makamı Oluru doğrultusunda İlgili kurum, kuruluş vb. ile koordinasyon sağlanarak ve görüş alışverişinde bulunarak 1/5000 ölçekli Nazım/Koruma/Revizyon İmar planı teklifi hazırlanması ve değerlendirilmek üzere İlgili kurumlara iletilmesi
 • Başkanlık/Müdürlükçe görev verilmesi halinde, yetkili kurumlarca onaylanan bölge ölçeğindeki 1/5000 ölçekli Nazım/Koruma/Revizyon İmar Planlarına uygun olarak 1/1000-1/500  ölçekli Uygulama/Koruma/Revizyon İmar Planları ve raporlarının hazırlanması, görüş alınmak üzere kurumlara iletilmesi, gerekli görülürse revize ederek İlçe Meclisine iletilmesi,
 • İlçe Meclis Kararı doğrultusunda varsa tadilatların pafta ve raporlara işlenmesi ve  onaylanmak üzere ilgili kuruma gönderilmesi
 • Onaylanmış olan 1/1000-1/500 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ilişkin askı işlemlerinin yapılması
 • İlçemize ilişkin hazırlanan planlarla ilgili kamu yararı doğrultusunda kurum görüşümüzün iletilmesine ilişkin işlemlerin yapılması
 • Plan yapma ve onaylama yetkisi olan kurumlar tarafından onaylanmış ve Başkanlığımıza iletilmiş olan İmar Planları ve Projelere ilişkin inceleme, rapor ve görüş hazırlanması. Ayrıca Başkanlık Makamınca uygun görülmesi halinde itiraz ve dava açmaya yönelik işlemlerin yapılması
 • 1/5000 veya 1/1000 ölçekli planlara yönelik açılan  davalara ilişkin gerekli işlemlerin yapılması
 • İlçeye yönelik oluşturulan plan ve projelere ilişkin inceleme, araştırma, raporlama yapmak ve gerektiğinde öneri sunmak, görüş bildirilmesi
 • Kişilerin, resmi/özel kurumların veya kurum içi diğer birimlerin  dilekçelerinin/yazılarının veya kararlarının incelemesi ve gereğinin yapılması 
 • Plan konularına yönelik gerektiğinde arazi tetkikleri  yapılması
 • İlgili Resmi Kurumlar, Meslek Odaları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları vb ile İlçemize ilişkin gerekli konularda görüş alışverişinde bulunulması
 • Büroya şahsen başvuran vatandaşları planlama konularında bilgilendirilmesi

PLANLAMA ve TADİLAT BÜROSU

Kişilerin ve kurumların dilekçe/yazılarının incelenerek İmar Planlarına, yasa ve yönetmeliklere göre:

 • Kişilerin ve kurumların dilekçe/yazılarının incelenerek İmar Planlarına, yasa ve yönetmeliklere göre:
 • Başkanlık Makamının talebi doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve tadilat tekliflerini hazırlayarak, ilgili kurumlara iletilmesine ilişkin işlemler,
 • Plan yapma yetkisi olan kurumlar tarafından onaylanarak Müdürlüğe gönderilen imar planları ve projelere ilişkin inceleme, rapor ve görüş hazırlanması. Ayrıca Başkanlık Makamınca uygun görülmesi halinde itiraz ve dava açmaya yönelik işlemler,
 • 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 veya 1/500 ölçekli Uygulama/ Revizyon/Koruma İmar Planı ve tadilat tekliflerini hazırlayarak ve parsel ilgililerinin plan tekliflerini inceleyerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine gönderilmesi işlemleri,
 • Onay süreci tamamlanan 1/1000 veya 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planlarının askı işlemleri,
 • 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına karşı yapılan itirazları değerlendirerek meclise iletilmesini, kesinleşen imar planlarını ilgili birim ve bürolara iletilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler ya da mahkemeler tarafından görev alanına giren konular hakkında istenilen bilgileri vermek, yazışmaların yapılmasına yönelik işlemler,
 • Kamu kurum ve kuruluşlar tarafından İlçemize ilişkin hazırlanan planlarla ilgili görüş bildirilmesi işlemleri,
 • İmar planı paftalarının ozalit olarak verilmesi.

HARİTA VE NUMARATAJ BÜROSU

Kişilerin ve kurumların dilekçe/yazılarının incelenerek İmar Planlarına, yasa ve yönetmeliklere göre:

 • Kişilerin ve kurumların dilekçe/yazılarının incelenerek İmar Planlarına, yasa ve yönetmeliklere göre:
 • İnşaat İstikamet Rölevesi, Kot Kesit Belgesi, Ağaç Revizyonu, Kırmızı Kot(Yol projesi) belgelerinin düzenlenmesi,
 • Tevhid- İfraz-İrtifak hakkı tesisi-Terk-İhdas işlemleri,
 • Numarataj Belgesi düzenlenmesi,
 • Numarataj bilgileri, cadde/sokak adı değişikliği ve mahalle sınırı değişikliği işlemlerinin bilgisayar ortamına aktarılması,
 • 18.madde uygulama işlemi,
 • 2981-3291 sayılı İmar Af Yasası uygulaması sonucu oluşan ipotek kaldırma işlemleri,
 • Kadastral ve halihazır pafta örneğinin ölçekli olarak çıktısının  verilmesi.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜROSU

 • Kişilerin ve kurumların dilekçe/yazılarının incelenerek İmar Planlarına, yasa ve yönetmeliklere göre:
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerinin güncellenmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda mekânsal analizlerin ve tematik haritaların üretilmesi,
 • Sözel verilerin coğrafi verilerle ilişkilendirilerek akıllandırılması,
 • Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarının geliştirilmesi, ilave, değişiklik ve düzenlemelerin yapılması.
 • Coğrafi veri servisleri ile entegrasyonun sağlanması,
 • CBS Uygulamalarında yaşanan sorunların giderilmesi,
 • 1/5000-1/1000-1/500 ölçekli imar planı ve tadilatlarının bilgisayar ortamına aktarılması,
 • İmar planlarına yönelik alınan mahkeme ve kurul kararı bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması,
 • İlgilisinin talebi halinde Kadıköy ilçesine ait ilçe rehber, ilçe mahalle harita çıktılarının Belediye Meclis kararı doğrultusunda düzenlenen ücreti karşılığında ilgilisine verilmesi,
 • Tevhid-ifraz-terk-ihdas-18.madde uygulaması sonucu işlemlerinin bilgisayar ortamına aktarılması,
 • İmar durumuna yönelik alınan Müdürlük/Başkanlık onaylarının bilgisayar ortamına aktarılması.

 

 

 

Plan ve Proje Müdürlüğü, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak; kentsel alan standartlarına uygun, yaşanabilir kentsel çevreler oluşturularak; ilçemizdeki konut alanları, ticaret alanları, sosyal ve kültürel alanlar ile spor-rekreasyon alanlarının diğer kurumlarla birlikte planlanması ve bu alanlardaki uygulamaları kapsayan kentsel planlama faaliyetlerini yürütmektedir.

 

Kadıköy Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

Uygulama İmar Planı Tadilatı Teklifi İçin Gerekli Belgeler

 1. Dilekçe (TC kimlik numarası ve adres yazılması zorunludur)         
 2. Dilekçe ilgilisinin noter tasdikli imza beyanı
 3. Tapu veya Tapu yazısı (son 3 ay içinde alınmış olmalıdır)
 4. Tapuda adı geçenlerin noter tasdikli Muvafakatname/Vekâletnamesi (mal sahibinin başvurmaması durumunda istenir)
 5. Aplikasyon Krokisi (son 1 yıl içinde alınmış olmalıdır)
 6. Plan Tadilatı Teklifinin içerdiği parsel/parselleri gösteren yürürlükteki planlar (NİP, UİP) ve onaylı halihazır harita örnekleri
 7. Mevcut durumu çevresiyle gösteren fotoğraflar
 8. İlgili Kurum ve Kuruluş görüşleri (İBB Deprem ve Zemin İnceleme Md, İBB Ulaşım Planlama Md. vb),( İSKİ ve gerekmesi halinde Koruma Kurulu, Tabiat Varlıkları Komisyonu, Milli Eğitim Müdürlüğü vb. kurum görüşleri Başkanlığımız tarafından alınmaktadır.)
 9. Plan Tadilatı Teklifi yapımını yükümlenecek müellif/müellif kuruluşları tarafından plan/halihazır harita üzerine hazırlanmış teklif plan paftası (Şehir Plancıları Odası vizeli, 10 takım olarak)
 10. Plan açıklama raporu (10 takım)
 11. Şehir Plancısına ait Oda Büro Tescil Belgesi
 12. Plan tadilatı kontrol ücreti makbuzu (Kadıköy Belediye Meclisi’ne sunum aşamasında %10’luk kısmı, onaylandıktan sonra %90’lık kısmı)

  Not: Plan paftaları antetli, A0 kağıt boyutunda, 1/1000 ölçekli çıktı alınmalı ve ayrıca plan raporunun arka sayfasına da antet eklenmelidir. (Anteti indirmek için tıklayın.)
   

Ada ve Parsel Revizyonu İçin Gerekli Belgeler

 1. Dilekçe (TC kimlik numarası ve adres yazılması zorunludur)       
 2. APLİKASYON KROKİSİ  (Güncel)
 3. VEKÂLETNAME  (vekâleten başvuru yapılıyor ise istenir)
 4. ÜCRET makbuzu (en son aşamada istenir)

İnşaat İstikamet Rölevesi İçin Gerekli Belgeler

 1. Dilekçe (TC kimlik numarası ve adres yazılması zorunludur)
 2. TAPU
 3. APLİKASYON KROKİSİ (Güncel)
 4. İMAR DURUM BELGESİ (Güncel)
 5. VEKÂLETNAME (vekâleten başvuru yapılıyor ise istenir)
 6. ÜCRET makbuzu (en son aşamada istenir)

Kot Kesit İçin Gerekli Belgeler

 1. Dilekçe (TC kimlik numarası ve adres yazılması zorunludur)
 2. TAPU
 3. APLİKASYON KROKİSİ (Güncel)
 4. VAZİYET PLANI
 5. İMAR DURUM BELGESİ (Güncel)
 6. İNŞAAT İSTİKAMET RÖLÖVESİ
 7. VEKÂLETNAME (vekâleten başvuru yapılıyor ise istenir)
 8. ÜCRET makbuzu (en son aşamada istenir)

Ağaç Revizyonu İçin Gerekli Belgeler

 1. Dilekçe (TC kimlik numarası ve adres yazılması zorunludur)  
 2. TAPU        
 3. APLİKASYON KROKİSİ (Güncel)
 4. VEKÂLETNAME (vekâleten başvuru yapılıyor ise istenir)
 5. ÜCRET makbuzu (en son aşamada istenir)

Kontur Gabari İçin Gerekli Belgeler

 1. Dilekçe (TC kimlik numarası ve adres yazılması zorunludur)    
 2. TAPU     
 3. APLİKASYON KROKİSİ (Güncel)
 4. VEKÂLETNAME (vekâleten başvuru yapılıyor ise istenir)
 5. ÜCRET makbuzu (en son aşamada istenir)

Kırmızı Kot (Yol Projesi) İçin Gerekli Belgeler

 1. Dilekçe (TC kimlik numarası ve adres yazılması zorunludur)
 2. APLİKASYON KROKİSİ (Güncel)
 3. İMAR DURUM BELGESİ (Güncel)
 4. TAPU
 5. VEKÂLETNAME  (vekâleten başvuru yapılıyor ise istenir)
 6. ÜCRET makbuzu (en son aşamada istenir)

Tevhid, İfraz, Terk, İhdas, İrtifak Hakkı Tesisi İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

 1. Dilekçe (TC kimlik numarası ve adres yazılması zorunludur)         
 2. TAPU
 3. APLİKASYON KROKİSİ (Güncel)
 4. VEKÂLETNAME (vekâleten başvuru yapılıyor ise istenir)
 5. İMAR DURUM BELGESİ (Güncel)
 6. İNŞAAT İSTİKAMET RÖLEVESİ
 7. TEKLİF FOLYOSU(tevhid/ifraz/terk/ihdas/irtifak tesisi-terkini/sınır düzeltmesi)
 8. ENCÜMEN HARCI (Belediye Encümen Kararı alındıktan sonra) – İŞLEM ÜCRETİ makbuzu

Numarataj İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

 • Yıkım Ruhsatı, İskan Ruhsatı, Kentsel Dönüşüm Başvurusu için;
 1. Dilekçe (TC kimlik numarası ve adres yazılması zorunludur)         
 • Yapı Ruhsatı Başvurusu için;
 1. Dilekçe (TC kimlik numarası ve adres yazılması zorunludur)         
 2. ONAYLI MİMARİ PROJE
 • UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) Kodu
 1. Dilekçe (TC kimlik numarası ve adres yazılması zorunludur)         
 2. TAPU
 • Kira Yardımı Başvurusu
 1. Dilekçe (TC kimlik numarası ve adres yazılması zorunludur)         
 2. TAPU
 3. ADRES BİLGİLERİ RAPORU
 4. FATURA ÖRNEĞİ
 5. RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU
 • Adres Bilgisi
 1. Dilekçe (TC kimlik numarası ve adres yazılması zorunludur)         
 2. TAPU

 

Plan ve Proje Müdürü
Zerrin KARAMUKLUOĞLU
E-Posta Adresi: [email protected]
İletişim Numarası: (0216) 542 50 00 / 1259, 1355
Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı