Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

Kadıköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız. 

Beyana Dayalı
Vergiler

Bildirim Formu

Ödeme Kanalları

Banka Havalesi

Hesap Numarası

PTT Hesap
Numarası

Emlak Vergisi

Bina Vergisi Beyan Formu

Denizbank, 
Şekerbank,
TEB,
Vakıfbank,
PTT

Yapıkredi

Akbank
https://eybs.kadikoy.bel.tr/ebelediye

Vakıfbank

TR 7200 0150 0158 0072 9471 3993

232878

Arsa Vergisi Beyan Formu

Vakıfbank

Çevre Temizlik Vergisi

Çevre Temizlik Vergisi Beyan Formu

Vakıfbank

TR 9000 0150 0158 0072 9471 4348

-

İlan ve Reklam Vergisi

İlan Reklam Vergisi Beyan Formu

Vakıfbank

TR 7200 0150 0158 0072 9471 3993

-

Eğlence Vergisi

Dilekçe ile Başvuru

Vakıfbank

TR 7200 0150 0158 0072 9471 3993

232878

Yol Harcamalarına Katılım Payı

-

Vakıfbank

TR 7200 0150 0158 0072 9471 3993

232878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emlak Vergisi

1319 sayılı Emlak Vergisi Vergisi  Kanununa göre tahsil edilmektedir.

Yeni bir Gayrimenkul satın aldığımızda veya miras yolu ile intikal ettiğinde ve gayrimenkulün kullanım şekli değiştiğinde yasal süreleri içinde bildirim vermeliyiz. 

- Bina vergisi (Bina Bildirim Formu) Gayrimenkulün kullanım şekli meskenden işyerine veya işyerinden meskene dönüştüğünde süresi içerisinde emlak vergisi bildiriminde bulunulması gerekmektedir.

- Arsa vergisi (Arsa Bildirim Formu

- Arazi vergisinden oluşur. (Arazi Bildirim Formu

Çevre Temizlik Vergisi 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44. maddesi gereği tahsil edilmektedir.

Çevre Temizlik Vergisi Bildirim Formu İçin Tıklayınız. 

Emlak Vergisi
1. Oranlar : 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 ve 18 inci maddelerinde 4736 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları, 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere, 5216 sayılı Kanunun Uygulandığı büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre Belediyemizde uygulanan emlak vergisi oranları aşağıda belirtilmiştir;
Mesken binalarda binde 2
İşyeri veya diğer şekilde kullanılan binalarda binde 4
Arsalarda binde 6 oranında uygulanmaktadır. 

2. Ödeme miktarı : 

Her yıl Maliye Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranını yarısı kadar Emlak vergisi matrahı belediyece hesaplanır. 

3. Ceza : 

Ödeme süreleri içerisinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi göre tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı tatbik edilmektedir. (Cumhurbaşkanlığının 1947 sayılı kararı ile  30/12/2019 tarihli  Resmi Gazetede yayınlanma tarihi itibari ile her ay için ayrı ayrı olmak üzere %1,6 olarak belirlenmiştir.)

4. Ödeme süresi : 

Bakanlar kurulunca tespit edilir. 2 taksitte ödenebilir. Emlak Vergisi mali yılın Mayıs ve Kasım aylarında ödenir. 

5. Emlak Vergisi ödeme yapılacak yerler :
 

Kadıköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Vezneleri 
 

Posta Çek Hesabı                                                           :  232878 

Vakıflar Bankası Hasanpaşa Şubesi                      :  TR 7200 0150 0158 0072 9471 3993

Elektronik Adres                                                            :https://eybs.kadikoy.bel.tr/ebelediye

Telefonla borç öğrenme ve ödeme                                   : 0 216 444 55 22

Diğer Anlaşmalı Bankalar                                               : Denizbank, Şekerbank,Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Vakıf Bank, Yapıkredi , Akbank

6. Kayıtların doğru ve hatasız düzenlenebilmesi için bildirim verirken: 

- Tapu ve kimlik fotokopisi (TAKBİS ve MERNİS sistemine internet bağlantısı olduğunda istenmez)
- İntikaller için veraset ilamı sureti 
- Bir başka sahsın bildirimini vermek için vekaletname sureti yanımızda bulunmalıdır. 

7. Gayrimenkul alırken dikkat edilmesi gerekli hususlar : 

Tapu işlemlerimizi bitirmeden önce satın alınan gayrimenkulun emlak vergisi borcu olup olmadığının araştırılması gerekir. Emlak vergisinin 30 maddesi istinaden emlak vergisinin ödenmeyen kısmından devreden ve devralan müteselsilen sorumlu olmalarından dolayı devralan emlak vergisi borcu ile devralmış olur. Bunun için satın alınan gayrimenkulun emlak vergi borcu olup olmadığının kontrol ettirilmesi gerekir. 

8. Emlak Vergisinde Muafiyet : 

Emlak vergisi kanunu 8. maddesine göre emlak vergisinden istisna olunabilmesi için; 

- Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, ( E-Devlet üzerinden SGK Hizmet Dökümü getirilmesi gerekmektedir.) 

- Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, 

- Gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin 

- Engellilerin

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması , (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde emlak vergisi tahakkuk ettirilmez. Bu koşullara uygun olduklarını gösterir formu ilgili belediyeye ibraz ederek bir kereye mahsus bu işlemi yaptırmaları gerekir. 

Yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır 
Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

 9. Emeklilere ait işlemler (Emekli Formu) 

- Emekli, gazi ve şehit eşleri için - Emekli Formu için tıklayınız. 
- Hiçbir geliri olmayanlara tanına muafiyet için - Hiçbir Geliri Olmayanların Muafiyet Formuna tıklayınız. 
- Engelliler için Engelli Muafiyet Formuna tıklayınız. ​

10. Satış Durumlarında Yapılacak İşlemler Nelerdir? 

Emlak satımlarında bağlı bulunulan belediyenin, bu durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir. Mülkün sahibi mülk satıldığında, bağlı olunan belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bir dilekçe ile başvurarak değişikliklerin bildirilmesi gerekmektedir. 

11. Yanlış Bir Vergilendirme İşlemi Olursa Bu Durum Nasıl Düzeltilir? 

Eğer herhangi bir şekilde yanlış vergilendirmeye tabi olunursa, yanlış vergilendirilmenin düzeltilmesi için bağlı bulunulan belediyeye bir dilekçe  ile başvurularak, yanlışlığın düzeltilmesi istenebilir. 

12. Bildirim verilmediği tespit edildiğinde ne yapılır? 

1319 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince bildirimin süresinde verilmemesi halinde idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri 4751 sayılı kanunun 29.madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır.

13. Çevre Temizlik Vergisinin Kapsamı : 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir. 


Çevre Temizlik Vergisi Bildirim Formu İçin Tıklayınız. 

14. Çevre Temizlik Vergisi Mükellefi Kimdir? 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun çevre temizlik vergisine ilişkin mükerrer 44 üncü maddesi, 5035 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle yeniden düzenlenmiş olup, 01.01.2004 tarihinden itibaren “Barınma amacı ile oturulan, dolayısıyla konut olarak kullanılan yerlerde, içme veya temizlik için su kullanan gerçek ve tüzel kişilerle belediyeler veya büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ise su ve kanalizasyon idareleri arasında bir hizmet sözleşmesi yapılmakta ve hizmet sözleşmesi yapan bu gerçek ve tüzel kişiler de “Abone” olarak adlandırılmaktadırlar. Dolayısıyla konutların vergilendirilmesinde, kullandıkları konuta ait su aboneliği bulunanlar, çevre temizlik vergisinin de mükellefi olup, adlarına su bedeli ile birlikte tahakkuk edecek çevre temizlik vergisini de ödemekle yükümlü bulunmaktadırlar. ”şeklinde değiştirildiğinden mesken olarak cevre temizlik vergisi ödeyen mükelleflerimizin kayıtları kapatılmıştır. İş yerlerinin belediyemiz de bulunan kayıtları devam etmektedir. 

15. Oranlar : 

2464 Sayılı Kanunun mükerrer 44. maddesine göre alınan Çevre Temizlik Vergisi her yıl Ocak ayında Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerlenme oranı kadar artırılarak tahakkuk ettirilir. 

16. Ödeme süresi : 

Bakanlar kurulunca tespit edilen vergiler iki eşit taksitle mali yılın mayıs ve kasım aylarında ödenir.

17. Ceza : 

Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 51 Maddesine göre tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı alınır. (Cumhurbaşkanlığının 1947 sayılı kararı ile  30/12/2019 tarihli  Resmi Gazetede yayınlanma tarihi itibari ile her ay için ayrı ayrı olmak üzere %1,6 olarak belirlenmiştir..)

18. Belgeler : 

- İşyeri kullanan gerçek ve tüzel kişiler, gerçek kişilerden kimlik fotokopisi, (TAKBİS ve MERNİS sistemine internet bağlantısı olduğunda istenmez)
- Kiracılar için kira kontratı, kimlik fotokopisi, 
- Bir başka şahsın beyanını vermek için vekaletname sureti yanımızda bulunmalıdır. 

19. Çevre Temizlik Vergisi ödeme yapılacak yerler :
 

Kadıköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Vezneleri 

Vakıflar Bankası Hasanpaşa Şubesi:                     TR 9000 0150 0158 0072 9471 4348

Elektronik Adres                                                             : https://eybs.kadikoy.bel.tr/ebelediye

Telefonla borç öğrenme ve ödeme                                        : 0 216 444 55 22

Diğer Anlaşmalı Bankalar                                                       : Denizbank, Şekerbank, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB),  Vakıf Bank, Yapıkredi Bankası ve Akbank

20. Boş İşyeri Niteliğindeki Gayrimenkul İçin Çevre Temizlik Vergisinin Kapsamı Nedir? 

Boş binalarda çevre temizlik vergisi alınmamaktadır. Ancak mal sahibi söz konusu gayrimenkulün boş olduğuna dair dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.

21. Satış ve Taşınma Durumlarında Yapılacak İşlemler Nelerdir? 

Herhangi bir adres değişikliği ya da emlak ve satımlarında bağlı bulunulan belediyenin, bu durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir. Kişi mülkün sahibi ise mülk satıldığında, kişi kiracı ise taşındığında bağlı olunan belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bir dilekçe (görmek için lütfen tıklayın) ile başvurarak değişikliklerin bildirilmesi gerekmektedir.

22.Yanlış Bir Vergilendirme İşlemi Olursa Bu Durum Nasıl Düzeltilir? 

Eğer herhangi bir şekilde yanlış vergilendirmeye tabi olunursa, yanlış vergilendirilmenin düzeltilmesi için bağlı bulunulan belediyeye bir dilekçe (görmek için lütfen tıklayın) ile başvurularak, yanlışlığın düzeltilmesi istenebilir. 

 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünde hizmet veren bürolara 0216 542 50 00 nolu telefondan aşağıda yer alan dahili numaralarını arayarak ulaşabilirsiniz.

Müdür : 1235
Muhasebe Yetkilisi :1188
Muhasebe Bürosu : 1226-1236-1247-1287
Tahakkuk Bürosu Şefi : 1165
Tahakkuk Bürosu : 1161-1162-1163-1164-1166-1169-1173-1187
Tahsil Bürosu Şefi : 1171
Tahsil Bürosu : 1170-1175-1176-1168-1186
Posta Banka İşlem Bürosu : 1254-1264
İcra Takip Bürosu Şefi : 1206
İcra Takip Bürosu : 1244-1276
Maaş Bürosu Şefi : 1281
Maaş Bürosu : 1241-1242
Evrak Kayıt Bürosu : 1167

Mali Hizmetler Müdürü
Hafize KARAKAYA
E-Posta Adresi: [email protected]
İletişim Numarası: 0216 542 50 00-1235
Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı