İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, yürürlükteki yasalara uygun olarak kentsel alan standartlarına uygun, yaşanabilir kentsel çevreler oluşturularak Kadıköy’de yaşayanlara sunulması amacıyla ilçemizdeki konut alanları, ticaret alanları, sosyal ve kültürel alanlar ile spor-rekreasyon alanlarının planlanması ile bu alanlardaki uygulamaları kapsayan kentsel planlama faaliyetlerini yürütmektir. 

Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.
 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde vatandaşa hizmet veren bürolara ulaşmak için 216.542 50 00 telefon numarasından bürolarını arayabilirsiniz.

Müdür : 1324
Müdür Yardımcısı : 1317
Evrak Kayıt Bürosu : 1345
Proje Tasdik Bürosu : 1370-1322-1323-1372-1357-1667
Makine Elektrik Bürosu : 1396-1398
Koruma Uygulama ve Denetim (KUDEB) Bürosu : 1343-1373-1374-1385-1386
Statik Büro : 1321-1354-1367-1395
Ruhsat Bürosu : 1354-1397

 

EVRAK KAYIT BÜROSU

Evrak Kayıt Bürosunca Sunulan Hizmetler: 
1. Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek
dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek.
2. Müdürlüğe ait tüm kayıt kabul ve çıkış işlemlerini yapar ve dosyalarını düzenler
3. Personelin özlük işlerini düzenler.
4. Müdürlüğün ayniyat işlemlerini yapar ve yaptırır.
5. Mimari projelerin tescillerin yapılması ve mimarların sicillerinin tutulması
6. Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlama ve ekonomik şekilde kullanmayı
sağlamak.
7. 5393 Sayılı Yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine
getirmek.

DURUM BÜROSU

1.İmar Durumu Düzenlenmesi

2. İmar Durumunun Yazılı Bilgi Olarak Verilmesi

3. Geçici İnşaat İzninin alınması  ve İmar Durumu Düzenlenmesi

4. Geçici inşaat İzninin kaldırılması

 Başvuruda istenen belgelere Hizmet Standartları başlığından ulaşabilirsiniz.

 

PROJE TASDİK BÜROSU

Proje Tasdik Bürosu tarafından yapılan işlemler; 
• Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek
• İmar durum belgesindeki yapılanma şartlarına uygun olarak teklif edilen mimari avan, uygulama, tadilat projelerini yasa ve yönetmelik hükümlerine göre kontrol etmek ve onaylamak
• Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak
• 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek

Proje Tasdik Bürosunca Vatandaşa Sunulan Hizmetler: 

Aşağıda 5 grup olarak belirlenen işlemler için dilekçe ile ait olduğu gruptaki tüm belgeler ve projeler ile müracaat edilmesi gerekmektedir.
1. Avan proje tasdiki.
2. İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilecek avan projeler. 
3. Mimari proje tasdiki

  1. 20.05.2018 tarihli İstanbul İmar Yönetmeliği’ne göre onaylanacak projeler. 
  2.  08.09.2013 tarihli Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre onaylanacak projeler. 

4. Eski eser(içerisinde eski eser bina, anıt ağaç, çeşme vs. bulunan) veya eski esere komşu parsellere ait projelerin incelenrek İstanbul V Numaralı K.V.K.B. Kuruluna iletilmesi.

5.Vatandaş tarafından talep edilen bilgi edinme dilekçelerine yanıt vermek.

 Başvuruda istenen belgelere Hizmet Standartları başlığından ulaşabilirsiniz.

STATİK BÜRO

Statik Büro tarafından yapılan işlemler: 
• Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek, 
• Kadıköy ilçe sınırları içinde yapılacak binaların statik proje ve betonarme–çelik hesaplarını kontrol eder.
•Eski eser binaların gereği halinde rekonstrüksiyon ve restorasyonun statik proje-hesap kontrolünü yapmak, 
• Tadilat projesi kontrolü yapmak, 
• Yapı Kontrol Müdürlüğü Beton ve Zemin Lab. Bürosunca inşaatların yerinde onaylı statik projelerde kullanılan beton sınıfı sağlamadığı karot sonuçlarıyla belirlendiğinde,tespit edilen beton sınıfında,yapının tahkikini inceler ve Yapı Kontrol Müdürlüğü’nü bilgilendirir. 
• Yapı Kontrol Müdürlüğü Yapı Denetim Bürosu ve eski eserlerde Kudeb tarafından yerinde incelemesi sonrası gereği halinde, yapıların taşıyıcı sistemiyle ilgili gelen şikayet-dilekçe hususunu yerinde inceler, gereği durumunda rapor düzenler. 
Statik Bürosunca Vatandaşa Sunulan Hizmetler: 

1.Betonarme-çelik proje kontrolü, 
2. Tadilat projesi kontrolü, 
3. Bina taşıyıcı kontrolü - Dilekçe- ihbar-kurum içi yazışma (Dilekçede TC kimlik numarası zorunludur), 
4. Eski eser bina proje kontrolü - Kurul ve Proje Tasdik Bürosu’nca onaylı mimari proje gereği halinde statik proje hesap ve Yapı Kontrol Müdürlüğünce onaylı zemin etüt raporu 
5. Vatandaş şikayetlerinin yerinde incelenmesi - Dilekçe-ihbar-kurum içi yazışma (Dilekçede TC kimlik numarası zorunludur) 

 Başvuruda istenen belgelere Hizmet Standartları başlığından ulaşabilirsiniz.

 

MAKİNE ELEKTRİK BÜROSU 

Makine Elektrik Bürosu tarafından yapılan işlemler: 
• Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek, 
• Müdürlüğe yapılan müracaatların değerlendirilmesi ve tesisat projelerinin incelenmesi, uygun görülür ise tasdik edilmesi. Asansör Tescil  müracaatlarının değerlendirmesi uygun görülür ise Tescil Belgelerinin hazırlanması.

• Kaba inşaatı biten yani dış ve merdiven duvarları örülmüş binaların ısı yalıtım yönünden incelenmesi, 

• Tesisat projelerinin tasdiki:
İşlem:  İlgili evrak ve projeleri Makine Elektrik Bürosuna gönderir. Büro Sorumlusu evrak ve projeleri raportör Teknik Elemanlara havale eder. Raportör teknik elemanlar ilgili proje ve evrakları mesleki ve ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda inceler. Gerekirse eksikleri projeye hazırlayan mühendislere tamamlatır. Projelerin eksiği yok ise ücret tarifesine göre proje kontrol ücreti tahakkuk edilir, 

Makine Elektrik Bürosunca Vatandaşa Sunulan Hizmetler: 
1. Tesisat projeleri onayı
2. Asansör Tescil Belgesi verilmesi

 Başvuruda istenen belgelere Hizmet Standartları başlığından ulaşabilirsiniz.


RUHSAT BÜROSU

Ruhsat Bürosu tarafından yapılan işlemler; 

• Yapımına başlanmış ve/veya devam eden inşaatların tadilat projelerinin onaylanmasından sonra Yapı Kontrol Müdürlüğünden inşaatların ruhsat ve eklerine uygunluk yazısı alınarak tadilat projelerine yapı inşaat ruhsatı vermek, 
• Onaylı projelere imar yasasının 21-22. maddelerine göre yapı inşaat ruhsatlarını vermek, 
• Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlama ve ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak, 
• 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek,

Ruhsat Bürosunca Vatandaşa Sunulan Hizmetler: 

1. İnşaat Ruhsatı Düzenlemek 
1) Yeni inşaat, tadilat ruhsat belgesi düzenlemek 
a) İstanbul İmar Yönetmeliğine göre
b) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre
2) İnşaat Ruhsatı Düzenlemek
a) İstanbul İmar Yönetmeliğine göre
b) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre
3) İnşaat Ruhsatı Düzenlemek
a) İstanbul İmar Yönetmeliğine göre
b) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre
4) İmar Kanunu’nun 26.Maddesine Göre İnşaat Ruhsatı Düzenlemek, 
a) İstanbul İmar Yönetmeliğine göre
b) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre
5) Yapı İzin Belgesi müracaatı yapıldıktan sonra Yapı İzin Belgesi Düzenlenmesi
2. Proje Suret Tasdiki (başvuruda istenen belgeler) 
3. Bağımsız bölüm numaralarının düzeltilmesi ve tapuya bildirilmesi

 Başvuruda istenen belgelere Hizmet Standartları başlığından ulaşabilirsiniz.

 

KORUMA UYGULAMA ve DENETİM BÜROSU (KUDEB)

  Koruma Uygulama Denetim Bürosu’nda 1 şef ( Arkeolog), 1 mimar, 1 sanat tarihçi, 1 inşaat mühendisi, 1 şehir plancısı, 1 hizmet alımı (Arkeolog)  görev yapmaktadır.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 11.03.2008 tarihli onayları ile 24.03.2008 tarihinde  faaliyete geçmiştir. KUDEB, 2863 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre hazırlanarak çıkarılmış yönetmelikler, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları ile koruma bölge kurulunun almış olduğu kararları göz önüne alarak çalışmalarını yürütür


KUDEB tarafından yapılan işlemler: ( mevzuatta belirlenen kurallar ve süreçlere uymak koşuluyla): 

1.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile İstanbul 1. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’ndan gelen yazı ve kararlar doğrultusunda işlem yapmak, ayrıca vatandaş dilekçelerine cevap vermek.

2.Taşınmaz kültür varlıklarında yapılacak basit onarımlar için basit onarım ön izin belgesi ile yapı iskele belgesi düzenlemek. (I. grup yapılar için ilgili Koruma Bölge Kurulu’ndan görüş alınmaktadır.)

3.Basit onarımların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek.

4.Basit onarım kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek.

5.Koruma bölge kurulu tarafından onaylanan projelerin uygulamasını denetlemek ve yapı kullanma izni (iskan) belgesi düzenlemek.

6.Tescilli yapılara temelüstü vizesi vermek.

7.Tespitler doğrultusunda tescil edilmesi gereken ve tadilat gerektiren yapıları fotoğrafları ile birlikte Koruma Bölge Kurulu’na bildirmek.

8.Tescilli yapılardaki aykırı uygulamaların tespitinin yapılması, uygulamanın durdurularak konunun belgeleriyle koruma bölge kuruluna iletilmesi, aykırılıkların mülkiyet sahibine tebligat ile bildirilmesi ve bu aykırılıkların özgün duruma getirilmesinin sağlanması, sağlanamadığı takdirde yapı tatil tutanağı tutularak sonraki yasal işlemlere devam edilmesi.

9.Kadıköy ilçe sınırlarındaki anıt ve sivil mimarlık örneği statüsündeki tüm eski eserleri kapsayan bir arşiv kurulması ve bu arşivin güncelliğinin sağlanması, (Büromuzun kuruluşu sırasında yapılan staj esnasında koruma kurulu müdürlüğünün arşivi taranarak mevcut fotoğraflar dijital ortama kopyalanmış; belge niteliğindeki karar, tescil föyü gibi dokümanlar ise çoğaltılarak sistematik şekilde dosyalanmış ve Büromuz içinde bir arşiv oluşması sağlanmıştır.)

10.Tescil kayıtlarının, kayıttan düşmelerin ve tescilli parsellerle ilgili kararların Netcad üzerine işlenmesininin sağlanması.

11.Tespit ve vatandaş dilekçeleri ile can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği saptanan eski eser yapıların mülk sahiplerine tebligat çekerek gerekli uyarıları yapmak ve ilgilisi tarafından önlem alınmadığı takdirde Fen İşleri Müdürlüğü’ne önlem alınması hususunda gerekli bildirim yapmak.

12.Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilmesi.

13.Stratejik planlamaya uygun olarak bütçe hazırlama ve ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.

14.5393 Sayılı Yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.

KUDEB Tarafından Vatandaşa Sunulan Hizmetler: 

1.Koruma bölge kurulunca onaylanmış projelere iskân belgesi verilmesi

 Başvuruda istenen belgelere Hizmet Standartları başlığından ulaşabilirsiniz.

 

 

İmar ve Şehircilik Müdürü
Anıl Halis AKAR
E-Posta Adresi: [email protected]
İletişim Numarası: 0216 542 50 00
Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı