Emlak İstimlak Müdürlüğü

Aşağıda belirtilen görevler ile ilgili iş ve işlemler; Müdürlükte Başkanlık Makamının onayı gereği organize olarak kurulmuş olan bölüm büroları ve bürolarda görevlendirilen personel tarafından Müdürlük talimatları doğrultusunda ve yasaların belirlediği sınırlar içerisinde yürütülür.

Belediyenin mülkiyetinde ve hüküm ve tasarrufu altında bulunan bütün taşınmazların envanterini bilgisayar ortamında tutmak (Coğrafi Bilgi Sistemi - CBS) ve devamlı şekilde güncelleştirmek,

Belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanların korunmaları ile birlikte çağdaş, modern kent anlayışının gerektirdiği işlevlerle donatılmasını sağlamak,

Yine söz konusu alanların sorunlarını tespit ederek çözüm modelleri üretmek,

Belediye mülkü taşınmazların gerektiğinde 5393,2981,3194 ve 2886 sayılı yasalarla belirli sınırlar içerisinde değerlendirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak, (Kiralama, Satış, Yap-İşlet Devret Modeli ile İhale Etmek)

Gerektiğinde 2942 sayılı yasanın kapsamında kamulaştırma yapmak,

775 sayılı gecekondu yasası ve uygulama yönetmeliğinin belirlediği hükümler içerisinde mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirlerin alınarak uygulanması,

Belediye mülkü gayrimenkullerin ilgili yasal mevzuat içerisinde kiraya verilmesi, işgale uğramış yerlerden ecrimisil bedellerinin tayini ve gerekli tahsilatların sağlanması ile ilgili işlemleri yapmak,

Belediye hudutları dahilinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Maliye

Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüklerinin uhdesindeki taşınmazların gerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye yasasının ve gerekse 4706 sayılı yasanın öngördüğü şekli ile Belediyemize devrinin sağlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

Belediyemizin ihtiyaç duymuş olduğu arsa ve binaları satın almak,

5999 sayılı yasa kapsamında kamulaştırmasız el atma işlemleri ile ilgili uzlaşma taleplerini almak, talepleri uzlaşma komisyonuna sunmak, uzlaşılan veya sonuçlanan kamulaştırmasız el atma davaları neticesinde belirlenen bedelleri ödemek ve bu alanların tapu sicilinden terkin ve tescil işlemlerini yapmak,

Belediye tarafından yapılan-yaptırılan veya satın alınan binaların teslim almak, Belediye mülkiyetindeki taşınmazların ilgili Belediye birimlerine kamu hizmeti sunma ihtiyaçları doğrultusunda tahsis edilmesi ve teslim edilmesini sağlamak,

Tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında gerektiğinde ilgili mevzuat doğrultusunda, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanması sağlamak,

Belediyenin taşınmaz mallarını, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedel karşılığı veya bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis kararının kaldırılmasına, tahsis amacının değiştirilmesi veya süre uzatımına yönelik işlemleri yapmak,

İmar planı gereği yol fazlası, kapanan yol v.b. alanlarda müstakil inşaat yapmaya müsait olan parsellerin tespitlerini yaparak değerlendirilmesini sağlamak,

Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,

5393 sayılı Belediye Yasası ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek,

Belediyeye ait lojmanlarda görev tahsis sırasını yapmak ve aylık ödemelerin maaşlardan kesilmesini temin etmek.

Belediyemizin ihtiyaç duymuş olduğu gayrimenkulleri  kiralamak,

Kentsel Dönüşüm Bürosunun Görevleri :

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında ki riskli yapıların yerine yapılacak yeni uygulamalar konusunda, hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayanların arsa paylarının, anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile kapanan yol vasfında ki taşınmazların,
Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılarak Değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
Müdürlük tarafından belirlenecek ; Mühendislik, mimarlık ve planlama ile İlgili iş ve işlemleri yürütmek.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel: 0 216 542 50 00

Müdür Yardımcısı          : 1634

Kira ve Ecrimisil Büro    : 1523

Emlak İstimlak Büro       : 1525

Teknik Büro                   : 1580

Evrak Kayıt Büro           : 1519

Kentsel Dönüşüm Büro : 1491 


 

Emlak ve İstimlak Bürosunun Görevleri:

Belediye mülkü taşınmazların gerektiğinde 5393,2981,3194 ve 2886 sayılı yasalarla belirli sınırlar içerisinde değerlendirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak,

Gerektiğinde 2942 sayılı yasanın kapsamında kamulaştırma yapmak,
775 sayılı gecekondu yasası ve uygulama yönetmeliğinin belirlediği hükümler içerisinde mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirlerin alınarak uygulanması,

Belediye hudutları dahilinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüklerinin uhdesindeki taşınmazların gerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye yasasının ve gerekse 4706 sayılı yasanın öngördüğü şekli ile Belediyemize devrinin sağlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

Belediyemizin ihtiyaç duymuş olduğu arsa ve binaları satın almak,
5999 sayılı yasa kapsamında kamulaştırmasız el atma işlemleri ile ilgili uzlaşma taleplerini almak, talepleri uzlaşma komisyonuna sunmak, uzlaşılan veya sonuçlanan kamulaştırmasız el atma davaları neticesinde belirlenen bedelleri ödemek ve bu alanların tapu sicilinden terkin ve tescil işlemlerini yapmak,

Belediye tarafından yapılan-yaptırılan veya satın alınan binaların teslim almak,
Belediye mülkiyetindeki taşınmazların ilgili Belediye birimlerine kamu hizmeti sunma ihtiyaçları doğrultusunda tahsis edilmesi ve teslim edilmesini sağlamak,

Tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında gerektiğinde ilgili mevzuat doğrultusunda, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanması sağlamak,

Belediyenin taşınmaz mallarını, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedel karşılığı veya bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis kararının kaldırılmasına, tahsis amacının değiştirilmesi veya süre uzatımına yönelik işlemleri yapmak.

 

Kira Ecrimisil Bürosunun Görevleri:

Belediye Mülkü Gayrimenkuller ile Belediyenin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiraya verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 

İşgale uğramış olan Belediye Mülkleri ile Belediyenin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmaz Mallardan Ecrimisil alınması için gerekli iş ve işlemleri yapmak,
Kira ve Ecrimisil Bedellerinin tahsilinin yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek,
Belediyeye ait lojmanlarda görev tahsis sırasını yapmak ve aylık ödemeleri maaşlardan kesilmesini temin etmek.
Belediyemizin ihtiyaç duymuş olduğu gayrimenkulleri kiralamak,

 

Teknik Büronun Görevleri:

Belediyenin mülkiyetinde ve hüküm ve tasarrufu altında bulunan bütün taşınmazların envanterini bilgisayar ortamında tutmak (Coğrafi Bilgi Sistemi - CBS) ve devamlı şekilde güncelleştirmek,
Belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanların korunmaları ile birlikte çağdaş, modern kent anlayışının gerektirdiği işlevlerle donatılmasını sağlamak,
Yine söz konusu alanların sorunlarını tespit ederek çözüm modelleri üretmek,
İmar planı gereği yol fazlası, kapanan yol v.b. alanlarda müstakil inşaat yapmaya müsait olan parsellerin tespitlerini yaparak değerlendirilmesini sağlamak,
Müdürlükteki diğer bürolara mühendislik hizmetleri sunmak.

 

Personel - Kalem ve Arşiv Bürosunun Görevleri:

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde çalışan her elemanın özlük işlerinin takibi ile personel işlemlerinin takibini 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına uygun olarak yapmak,
Avans ve demirbaşlarla ilgili 5018 sayılı yasa ve yönetmeliklerde belirtilen uygulamaları yapmak,
Müdürlüğün evrak sirkülasyonunu gerçekleştirmek,
Müdürlüğe ait işlem dosyalarını sistematik bir düzen dahilinde saklamak ve korumak,
Müdürlükte bulunan diğer bürolarla ortak hareket ederek Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet ve Bütçe hazırlamak.

 

Emlak İstimlak Müdürü
Bülent TURAN
E-Posta Adresi: [email protected]
İletişim Numarası: (0216) 542 50 90
Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı