Afet İşleri Müdürlüğü

Beton  Zemin Bürosunun Görevleri

 1.  Her türlü şikayet (yazılı, sözlü, telefon, e-mail, çağrı merkezi şikayetleri) değerlendirmek.
 2.  Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Haritası düzenlemek, başvuru sahibine teslim etmek. Zemin Etüdü için yapılması gereken Sondaj ve Sismik (Jeolojik ve Jeofizik ) çalışmaları belirlemek.
 3. Sahada ruhsata esas yapılan zemin etüdü (geoteknik raporlar dahil) çalışmalarını kontrol etmek, hazırlanan zemin etüdü raporlarını inceleyip, onaylamak.
 4. Zemin iyileştirme çalışmalarını yerinde kontrol etmek.
 5. Kurum tarafından inşası düşünülen binaların zemin etüdü çalışmalarını yapmak veya yapılmasını sağlamak  ve zemin etüdü raporu hazırlamak.
 6. Yapımı süren inşaatlardan, zemin iyileştirme uygulaması yapılan sahalardan taze beton numunesi almak, beton dayanım testine tabi tutmak, rapor  hazırlamak, yapı denetim bürosuna ve ilgililerine bildirmek.
 7.  6306 Sayılı Yasa kapsamında Riskli yapıları tespit eder veya tespit edilmesini sağlamak. 6306 Sayılı yasa kapsamında lisanslı firmalar tarafından hazırlanan riskli bina raporlarını kontrol etmek  ve onaylamak.
 8. 6306 Sayılı yasa kapsamında onaylanan riskli yapılarla ilgili olarak her türlü (Tapu Müdürlüğüne riskli şerhi koyulması yazısı, Bakanlıkla riskli kararına itiraz  yazışmaları, harçlardan ve ücretlerden muafiyet yazısı, mahkemelerden istenen evrak yazışmaları vb.) yazışmaları yapmak.
 9. Parke, bordür,beton karot ve zemin mekaniği testleri yapmak.
 10. Beton mukavemeti düşük olan yapıların performans analizinin kontrolünü yapmak, ilgili bürolarla yazışmaları yapmak.
 11. Beton mukavemeti düşük olan yapılarda bakanlık onaylı laboratuar tarafından karotlar alınırken ve laboratuarda teste tabi tutulurken denetlemek ve yazıyla ilgili bürolara sonucu bildirmek.
 12. Laboratuara gelen hizmet taleplerinin Belediye meclisince belirlenen fiyatlarla yapılmasını sağlamak. Bina kontrollerinin yapılması için ilgili birimlere talimat vermek.
 13. Kayıtların muhafazası ve saklanmasını sağlar ve kontrol etmek.
 14. Yıllık Program hedeflerini belli aralıklarla değerlendirmek ve hedefe gidişi izlemek.
 15. Riskli alanları tespit etmek veya ettirmek.
 16. 17.10.2014 tarih ve 2014/232 sayılı Meclis Başkanlığı  kararı çerçevesinde iş ve işlemler yürütmek.

Kentsel Yenileme Bürosunun Görevleri

 1. Kişilerin resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek.
 2. Vatandaşlara 6306 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği uyarınca yasal süreçlerle ilgili bilgi vermek.
 3. Her türlü şikayet (yazılı, sözlü, telefon, e-mail, çağrı merkezi şikayetleri) Riskli olduğu kesinleşmiş olan yapılarda, yasal süreleri içerisinde tahliyenin sağlanması amacıyla  kat maliklerine  tebligat göndermek.
 4. Riskli yapılar tahliye edilmediği takdirde altyapı hizmetlerinin kesilmesi için ilgili kurumlara bildirimde bulunmak, Cumhuriyet Savcılığı’na suç  duyurusunda bulunmak, tahliyeyi sağlamak.
 5. Yıkım ruhsatı,yanan ve yıkılan yapılar formu düzenlemek
 6. Mahkeme kararı bulunan Riskli yapıların işlemlerini ve yasal süreçlerini takip etmek.


Kira Yardım Bürosu Görevleri

 1. 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğine göre kira yardım başvurusunda bulunanları bilgilendirmek.
 2. Gelen müracaatları  incelemek ve  eksiksiz müracaatları kabul etmek.
 3. Kabul edilen başvuruları dijital ortama girmek.
 4. Başvuruda bulunulan bağımsız birimin daha önceden bakanlık tarafından kira yardımı  bağlanıp bağlanmadığını  kontrol etmek.Kontrol sırasında belirlenen mükerrer başvuruların red yazılarını yazmak.
 5. 2014 yılında bakanlık tarafından kabul edilen, yetki devrinden sonra tarafımıza gönderilen başvuru evraklarını incelenmek, İnceleme  sonucunda eksik olan başvuruları tamamlatmak.
 6. Hak sahiplerine bilgilendirme yazısı yazmak, tam olan başvuruları dijital ortama girmek.
 7. Dijital ortama girilen başvurularını Mali hizmetlere göndermek.
 8. Mali hizmetler tarafından ödemesi yapılan vatandaşın, ödeme miktarına yapmış oldukları itirazlarını incelenmek,Bakanlık tarafından ödeme listelerinde belirlenen hataların düzeltilmesi için ilgili dosyayı arşivden istemek.
 9. İstenen ilgili dosyaları incelenmek. inceleme sonucunda belirlenen hataları ödeme planında düzeltmek için ilgili müdürlüğe bildirmek

Afet Yönetim Bürosu Görevleri

 1. İstanbul Afet Müdahale Planı kapsamında Kadıköy İlçesinde yürütülecek tüm planlama süreçlerini takip etmek, kurum bünyesinde plan için oluşturulacak Çalışma Grupları Sorumlularını belirlemek ve çalışma gruplarının planlarının hazırlanmasını koordine etmek,
 2. Afet Yönetim Bürosu altında Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ve Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nın tüm faaliyetlerini koordine etmek ve yönetmek,
 3.  Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı’nın aylık çalışma takvimi, toplantı planı, eğitim planı, personel görevlendirilmesi, operasyonel tüm çalışmalarının yazışmalarını, planlamasını ve görevlendirmesini yapmak,
 4. BAK-KADIKÖY’ün faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan araç, gereç ve malzemelerin tedarik ve teminini yapmak, gerek olması halinde diğer müdürlükler ile irtibata geçerek ihtiyaçların teminini sağlamak,
 5.  Stratejik plana uygun olarak birim performans programının, bütçesinin hazırlanması ve kullanılmasını sağlamak,
 6. Afet ve acil durumlara yönelik çalışmalarda ulusal ve/veya uluslararası ölçekte afet ve acil durum alanında çalışan, bu alanda çalışma yapmaya ihtiyaç duyan veya faaliyet gerçekleştirmek isteyen kamu kurumları, özel şirketler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak
 7. Küresel ölçekte sürdürülen afet risklerinin azaltılması çalışmasını izlemek, bu çalışmalara katılmak ve elde edinilen tecrübe ve bilgileri raporlamak
 8. Afet ve acil durumlar ile ilgili toplumsal farkındalığı arttıracak organizasyonları veya projeleri gerçekleştirmek,
 9. Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nın tüm hizmetlerini yürütmek, eğitim taleplerini alarak çalışma planını organize etmek, eğitim biriminin hizmetlerini yürütebilmesi için gerekli mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek, gerektiği takdirde BAK-KADIKÖY eğitmenlerinden parkta görevlendirme yapmak,
 10.  Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nda hafta sonu çalışma planını hazırlamak ve personel görevlendirmesini yapmak,
 11.  Afet yönetim bürosunda çalışan personelin hafta içi ve hafta sonu çalışma planını hazırlamak,
 12. Kadıköy Afet Gönüllüsü Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan eğitim, organizasyon, planlamaların tamamını yapmak, yeni gönüllülerin katılımı için gerekli organizasyonları gerçekleştirmek,
 13. Kadıköy ilçesindeki mahallelerde afet ve acil durumlara karşı dirençliliği arttırmak adına var olan projelerin yürütülmesi ve/veya yeni projeler geliştirmek,
 14.  İhtiyaç duyulması halinde kurum personeline yönelik eğitimleri yapmak,
 15. Farkındalığı arttırmak amacıyla yeni eğitim modülleri hazırlamak, var olan eğitim modüllerinin güncelliğini sağlamak,
 16. Afet yönetim bürosu personeli ile BAK-KADIKÖY üyelerinin gerekli görüldüğü hallerde eğitim planlaması ve görevlendirmesini yapmak,
 17.  İlçemizde bulunan devlet ve/veya özel okullara yönelik bilinçlendirme çalışmaları kapsamında eğitimler vermek, tatbikatlar gerçekleştirmek,
 18. Yıl içerisinde çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilen ve BAK-KADIKÖY üyeleri tarafından sahnelenen Bir Afet Masalı Müzikalinin yıllık planını ve personel görevlendirmelerini yapmak,

Evrak Kayıt Bürosunun Görevleri

 1.  Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek yasal süresi içinde dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek.
 2.  Müdürlüğün evrak giriş, çıkış işlemlerini yapmak.
 3.  Müdürlüğün tebligat ve posta işlemlerini yapmak.
 4.  Müdürlüğe gelen talep, dilekçe, yazı, genelge, duyuru, eğitim ve personelin bilgi alması gerek tüm evrakları ilgili büro sorumlularına müdür adına havale etmek. 
   

İdari  Büronun  Görevleri

 1.  Müdürlük ihtiyaç ve harcamaları ile ilgili mali kayıtları tutmak, avans almak ve mahsuplarını yapmak.
 2.  Hakediş raporlarını hazırlamak ve müdür   onayından sonra     İlgili   Müdürlüğe ulaştırmak.
 3.  Büro içi görevli personelin hastalık, yıllık izin vb. olması halinde işlerin aksamayacak şekilde yürümesi ve puantajlarının hazırlanmasını sağlamak.
 4.  Müdürlük makamı tarafından uygun görülen, müdürlük içi yazışmalar ve diğer işleri takip etmek.
 5.  Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreçleri takip etmek güncellemek.
 6.  Talep halinde Müdürlük iç kontrolün etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak süreç akış şemalarını hazırlamak ve Müdürlük makamına sunmak.
 7. Müdürlük bütçesinden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alınmasını ve gerekli belgelerin düzenlenmesini sağlamak.
 8.  Giderlerin gerçekleştirilmesi için; ödeme emri belgesini hazırlamak   ve Müdürlük Makamına sunmak.
 9.  Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 10.  Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek yasal süresi içerisinde dilekçelerine/ yazılarına yanıt vermek.
 11. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ihale yolu ile gerçekleştirmek, hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.
 12. Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini ve yıllık ücret tarifelerini, hazırlamak.
 13.  Evrak kayıt Bürosundan gelen her türlü evraka yasal süresi içerisinde işlem yapmak.

 

 

 

 

 

 

 


Kentsel Yenileme Büro  ( Dahili Telefon: 1676-1677-1678 )

Beton Zemin Büro ( Dahili Telefon: 1651-1652)

Beton Zemin Laboratuarı: (0216 327 83 50/22 -0216 545 72 53/13)

Kira Yardım Büro ( Dahili telefon:1592-1288-1583-1584)

Evrak Kayıt ve Arşiv Büro ( Dahili Telefon: 1557-1390-1342)

İdari Büro (  Dahili Telefon: 1341)

Afet Koordinasyon Yönetim Bürosu (0216 464 89 41)

Afet İşleri Müdürü
Menekşe PERDİ
E-Posta Adresi: [email protected]
İletişim Numarası: (0216) 542 50 00
Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı