ZÜBEYDE HANIM KOKTEYL SALONLARI VE AÇIK TERAS SERVİS İŞİ KİRAYA VERİLECEKTİR

 İ  L  A  N

 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

             Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Zübeyde Hanım Kokteyl Salonları ve Açık Teras Servis İşi  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü 3 yıllığına 22.09.2016 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde ihale yoluyla kiraya verilecektir.

            İhaleye katılacak şahıs ya da şirketler, son başvuru tarihi, ihale günü olan 22.09.2016 tarihinden bir gün öncesi 21.09.2016 günü mesai saati sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını, ihale saatine kadar Belelediye Encümeni’ne teslim etmek zorundadır.

 

                       

İŞİN TÜRÜ                            AYLIK MUH.BED.           GEÇİCİ TEM.           ŞART.BED.          SAAT

 

Evlendirme Dairesi

Zübeyde Hanım Kokteyl

 Salonları ve Açık

Teras Servis İşi                  70.000,00 TL.+KDV          75.600,00 TL.          1.000,00 TL.          14:00

 

 

 

 

  İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER:

 a) Kanuni İkametgah, (Onaylı)

 b) Nüfus Sureti, (Onaylı)

c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin  ilan tarihinden sonra alınmış belge,

d) Muhammen bedelin  % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,                                                                        

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de  mukim ve Ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında  yazılı şartlara  haiz bulunması,

 (Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik

 edilmiş bulunacaktır.)

h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tastikli imza beyannamesi ve

 yukarıdaki (d) ve (e)  maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi        

ı) İhale katılımcılarının  daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (kokteyl salonu, catering, organizasyon v.b.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan  alınmış onaylı  ruhsat örneği.

                     

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı