VİNİL ALIMI

PANKART ATÖLYESİ İÇİN VİNİL ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2016/364303

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

HASANPAŞA FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. 34722 KADIKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2165425000 - 2164143893

c) Elektronik Posta Adresi

:

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 ADET VİNİL DELİKLİ TİP 3.20 X 50 M 150 ADET VİNİL GERME IŞIKSIZ 3.2 M X 50 M 150 ADET VİNİL GERME IŞIKSIZ 2.5 M X 50 M 15 TOP FOLYO (BASKI İÇİN) BEYAZ 137 CM X 50 M 25 ADET BİLBOARD KAĞIDI 2.2 M X 100 M 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

KADKIKÖY BELEDİYESİ PANKART ATÖLYESİ BİRİMİ BELEDİYE BİNASI 6. KAT

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaç doğrultusunda yazılı sipariş verildikten sonra 5 (beş) iş günü içerisinde mallar teslim edilecektir. İlk teslimatta öncelik ihtiyaç olanlar belirlenip teslim edilmesi sağlanacaktır. Malların hepsi peyderpey olarak 21.12.2016 tarihine kadar kurumun deposuna teslim edilmesi sağlanacaktır. Yüklenici firma, kurumumuz deposundaki malzemeleri 2 aşamada 2017 yılı içerisinde de olmak üzere pankart atölyemize taşınmasını sağlayacaktır. Yüklenici kendi isteği doğrultusunda idarenin talebi ve onayı olmadan herhangi bir malı teslim etmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

HASANPAŞA MH. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI 4. KAT İHALE KOMİSYON ODASI

b) Tarihi ve saati

:

26.09.2016 - 10:00

 

 1.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 


1.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 


1.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 


1.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 


1.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 


1.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 


1.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 


1.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 


1.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 


1.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

1.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

1.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

1.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1. İstekliler İhale Komisyonuna "Vinil Germe Işıksız 3.2 m x 50 m 400 gr Dökme" için bir tutanak ile en az 1 metrekare numune verecek ve teklif edilen ürünün teknik şartnamede belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teknik şartnameye uygunluk belgesi verecektir.

 

2. "Vinil Germe Işıksız 3.2 m x 50 m 400 gr Dökme" için numune vermeyen ve teknik şartnameye uygunluk vermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


2.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

3. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

4. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 


4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 


4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HASANPAŞA MH. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI 4. KAT İHALE KOMİSYON ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı