TIBBİ İLAÇ VE SARF MALZEMESİ ALIMI

TIBBİ İLAÇ VE SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
KADIKÖY BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 


Tıbbi İlaç ve Sarf Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2015/45657 
1İdarenin 
a) Adresi : HASANPAŞA MAH. KURBAĞALIDERE CAD. 2 34722 HASANPAŞA KADIKÖY/ 
İSTANBUL 
b) Telefon ve faks numarası : 2165425000 2164143886 
c) Elektronik Posta Adresi : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet 
adresi (varsa) 
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2İhale 
konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 kısımda toplam 112 kalem tıbbi ilaç ve sarf malzemesi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri : VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU 
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını takip eden 20 takvim günü içerisinde tüm ürünler teslim 
edilecektir. 
3İhalenin 
a) Yapılacağı yer : HASANPAŞA MH. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD. KADIKÖY BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI BİNASI 4. KAT İHALE KOMİSYON ODASI 
b) Tarihi ve saati : 21.05.2015 10:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına 
ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin 
içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet 
belgesi veya belgeler: 
İhalenin 1. kısımına (Veteriner Biyolojik Ürünler) teklif vereceklerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca verilmiş Veteriner Ecza 
Deposu ruhsatı 
İhalenin 2. kısmına ( Beşeri İlaçlar) teklif vereceklerin Sağlık Bakanlığınca verilmiş Ecza Deposu ruhsatı 
İhalenin 3. kısmına (Veteriner İlaçları) teklif vereceklerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca verilmiş Veteriner Ecza Deposu ya 
da Sağlık Bakanlığınca verilmiş Ecza Deposu ruhsatı 
İhalenin 4. kısmına ( Sarf Malzemeleri) teklif vereceklerin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Alkol Satışı 
İzin Belgesi 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri 
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO 
adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HASANPAŞA MH. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
BİNASI 4. KAT İHALE KOMİSYON ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalemkalemleri 
için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her 
bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 
sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

KAZANAN FİRMALAR:

2015/45657 ihale kayıt numaralı "Tıbbi İlaç ve Sarf Malzemesi Alımı" ihalesi 4 kısım olup;
1. Kısım     Ece Ecza Deposu İlaç ve Itriyat San. ve Tic. Ltd. Şti.     tarafından          9.700,00 TL + KDV bedelle     (Sözleşme Tarihi: 19/06/2015)
2. Kısım        Ece Ecza Deposu İlaç ve Itriyat San. ve Tic. Ltd. Şti.     tarafından  37.085,00 TL + KDV bedelle     (Sözleşme Tarihi: 19/06/2015)
3. Kısım        Ece Ecza Deposu İlaç ve Itriyat San. ve Tic. Ltd. Şti.     tarafından  49.910,00 TL + KDV bedelle     (Sözleşme Tarihi: 19/06/2015)
sonuçlandırılmıştır. 4. Kısım ise geçerli teklif olmadığından iptal edilmiştir.
3) 2015/82654 ihale kayıt numaralı "Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı" ihalesi;
Ece Ecza Deposu İlaç ve Itriyat San. ve Tic. Ltd. Şti.    tarafından          83.260,00 TL + KDV bedelle     (Sözleşme Tarihi: 06/08/2015) 
sonuçlandırılmıştır. 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı