TAZİYE EVLERİNE YAPILAN ZİYARETLERDE İKRAM EDİLMEK ÜZERE BAKLAVA VE BÖREK ALIMI

TAZİYE EVLERİNE YAPILAN ZİYARETLERDE İKRAM EDİLMEK ÜZERE BAKLAVA VE BÖREK ALIMI 
KADIKÖY BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 


TAZİYE EVLERİNE YAPILAN ZİYARETLERDE İKRAM EDİLMEK ÜZERE BAKLAVA VE BÖREK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2015/19144 
1-İdarenin 
a) Adresi : FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD.KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HASANPAŞA/KADIKÖY/İSTANBUL 34722 Hasanpaşa KADIKÖY/İSTANBUL 
b) Telefon ve faks numarası : 2165425000 - 2164143893 
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected] 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 
CEVİZLİ BAKLAVA 2.000 KG. PEYNİRLİ SU BÖREĞİ 2.000 KG. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri : Kadıköy Belediye Başkanlığı Halkla İlişkiler Birimi 
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş verilerek peyder pey alınacak olup 31.12.2015 tarihinde sona erecektir. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : F.Kerim Gökay Cad.Kadıköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası 4. Kat A Blok 34722 Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati : 03.03.2015 - 10:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
İhaleye teklif verecek istekliler, T.C Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı' ndan alınmış '' İşletme Kayıt Belgesini'' veya '' Üretim ve Satış için işyeri açma ve çalışma ruhsatını'' ihale zarfı içerisinde sunacaktır. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
İhaleye teklif verecek firmalar Baklava ve Böreğe ilişkin numuneleri teklif zarfı ile birlikte teslim edecektir. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kadıköy Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kadıköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı