Suadiye Cami Arkasında Bulunan 1-5- numaralı Dükkanlar Kiraya Verilmesi

NO: 78/1- 78/2

 

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

 

            Suadiye Cami arkasında bulunan 1-5- numaralı dükkanlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulüyle  3 yıllığına 16.11.2021 Salı günü aşağıda belirtilen saat ve iş kollarında ihale yoluyla kiraya verilecektir.

            İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan  16.11.2021  tarihinden bir gün öncesi 15.11.2021 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

 

İŞİN TÜRÜ                        Aylık Muhammen Bedel      Geçici Teminat  Şartname Bedeli    Saat

1  nolu Dük. Sanat-El Sanatları-Dijital Sanatlar Atölyesi

                                                       5.958,00.- TL/ Ay +KDV.      6.434,64.- TL.    500,00.TL  14.00         

5 nolu Dük  Sanat-El Sanatları -Dijital Sanatlar Atölyesi.

                                                       2.583,00.TL/Ay+KDV           2.789,64.TL       500,00.TL  14.05

 

a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,

b) Nüfus sureti (onaylı),

c)Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

1-Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)

2-Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış,tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

d) Muhammen bedelin% 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e)maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

h)İhaleye katılacakların Belediyeye ihale tarihinde vadesi gelmişborcu olmadığına dair belge,

ı)ihale katılımcılarının icra ettiği sanat dalına ilişkin eğitim aldığını gösterir belge.

i) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı