PASTA - CAFE DÜKKANI KİRAYA VERİLECEKTİR


İ L A N            Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi zemin katında bulunan Pasta –Cafe Dükkanı 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 26.04.2018 Perşembe günü saat 14.00’da ihale yoluyla kiraya verilecektir.
            İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 26.04.2018 tarihinden bir gün öncesi 25.04.2018 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır..

İŞİN TÜRÜ                  AYLIK MUH.BED                  GEÇİCİ TEMİNAT                 ŞARTNAME BEDELİ
Pasta-Cafe                 45.000,00TL+KDV                    81.000,00TL                              1.000,00TL
Dükkanı


İHALE GÜN VE SAATİ
26.04.2018 Saat 14.00’da
İSTENİLEN BELGELER
a) Kanuni ikametgah, (onaylı)
b) Nüfus sureti, (onaylı)
c)Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)
h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
ı) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (kafe, kafeterya, büfe v.b.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği.
i)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı