ÖZGÜRLÜK PARKI İÇİ KAFETERYA KİRAYA VERİLECEKTİR

 

İ L A N

 

            Kadıköy Belediyesine ait Selamiçeşme Özgürlük Parkı içinde bulunan 2 adet kafeterya  2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 04.01.2018  Perşembe günü saat 14.00 de ihale yoluyla kiraya verilecektir.

            İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 04.01.2018 tarihinden bir gün öncesi 03.01.2018 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri  ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır..

 

    İŞİN TÜRÜ                   AYLIK  MUH.BED              GEÇİCİ TEMİNAT            ŞARTNAME BEDELİ
2 Adet Kafeterya               43.000,00TL+KDV                  77.400,00TL                    1.000,00TL

 

 

İHALE GÜN VE SAATİ
   04.01.2018  Saat 14.00’de   

 

 

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:

          a) Kanuni ikametgah, (onaylı)
          b) Nüfus sureti, (onaylı)
          c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
           d) Muhammen bedelin  % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
           e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,     
           f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
           g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiyede şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)
           h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e)  maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
           ı) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde                                     (kafe, kafeterya, büfe v.b.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı  ruhsat örneği.
           i)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı