ÖRGÜN EĞİTİME DESTEK KURSLARINDA KULLANILMAK ÜZERE SORU BANKASI, ÇALIŞMA KİTABI VE DENEME SINAVLARI ALIMI İŞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE HİZMET VERMEKTE OLAN ÖRGÜN EĞİTİME DESTEK KURSLARINDA KULLANILMAK ÜZERE SORU BANKASI, ÇALIŞMA KİTABI VE DENEME SINAVLARI ALIMI İŞİ
KADIKÖY BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Örgün Eğitime Destek Kurslarında kullanılmak üzere Soru Bankası, Çalışma Kitabı ve Deneme Sınavları Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/380903
1-İdarenin
a) Adresi : HASANPAŞA MAH. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO:2 34722 KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165425000 /1256/ 1587/1604 - 2164143891
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 kalem Soru Bankası, Çalışma Kitabı ve Deneme Sınavları Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No.2, 3. Kat A Blok 34722 Hasanpaşa/Kadıköy/İstanbul
c) Teslim tarihi : Deneme sınavı kitapçığı dışındaki tüm malzemeler Sözleşme imzalandıktan 30 iş günü içinde teslimi gerçekleştirilecektir. Deneme sınavı kitapçıkları en geç 120 takvim günü içinde teslimi gerçekleştirilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Kadıköy Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı 4.Kat A Blok 34722 Hasanpaşa/Kadıköy/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 21.08.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kadıköy Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3. Kat A Blok HASANPAŞA MAH. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO:2 34722 HASANPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Kadıköy Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı 4.Kat A Blok 34722 Hasanpaşa/Kadıköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı