MUHTELİF MARKA ARAÇLARIN BAKIM VE ONARIMLARINI YAPTIRILACAKTIR

 

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

KADIKÖY BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kadıköy Belediyesi Mülkiyetindeki Muhtelif Marka Araçların Bakım ve Onarımlarının Yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                        : 2019/518305

1-İdarenin

 1. Adresi                                                            : PROF.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI 34722 HASANPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL
 2. Telefon ve faks numarası                                : 2165425000 - 2164143811
 3. Elektronik Posta Adresi                                  : [email protected]
 4. İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

2-İhale konusu hizmetin

 1. Niteliği, türü ve miktarı                                   : Kadıköy Belediyesi Mülkiyetindeki Muhtelif Marka Araçların Bakım Onarım İşlemlerinde kullanılacak 488 Kalem Malzeme ve işçilik

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı yer                                                 : iş yeri(Belediyemizin taşıt tamir atölyesinin Kayışdağı biriminde olması nedeni ile tamir ve bakımı yapılması gereken araçların yıl içerisinde sürekli olarak yüklenici iş yerine teslimi ve geri alınması gerekeceği göz önüne alındığında, zaman ve iş gücü kaybı ile yakıt israfının önüne geçilebilmesi için Yüklenicinin iş yeri konumunun İstanbul ili Ataşehir ilçesinde veya komşusu olan ilçelerin sınırları içerisinde olması zorunluluktur.Aksi halde yüklenici en geç sözleşmenin imzalandığı tarihte İstanbul ili Ataşehir ilçesinde veya komşusu olan ilçelerden birinde yeterli kapasiteye sahip şube açmalıdır.)
   
 2. Süresi                                                             : İşe başlama tarihi 15.11.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

 

3- İhalenin


a) Yapılacağı yer                                                 : Fahrettin Kerim Gökay Cad. Kadıköy Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı 4.Kat A Blok 34722 Hasanpaşa/Kadıköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati                                                 : 01.11.2019 - 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

      İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Mesleki ve yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Her türlü kara taşıtı bakım ve onarım işleri

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi:

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 5. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı