KEDİ KÖPEK MAMASI SATIN ALINACAKTIR


KEDİ-KÖPEK MAMASI SATIN ALINACAKTIR
KADIKÖY BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KEDİKÖPEK
MAMASI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/129007
1İdarenin
a) Adresi : HASANPAŞA MAH. KURBAĞALIDERE CAD. 2 34722 HASANPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165425000 2164143886
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : TOPLAM 4 KALEM KEDİKÖPEK MAMASI ALIMI YAPILACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KADIKÖY BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN YÜKLENİCİ TEKLİF ETTİĞİ
MALZEMELERİ 20 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDECEKTİR. MALZEMELER
TESLİM EDİLMEDEN 1 İŞ GÜNÜ ÖNCESİNDEN İDAREYE BİLGİ
VERİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANINA UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER BİR
DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE UYGUN OLAN ÜRÜNLE 3 İŞ GÜNÜ
İÇERİSİNDE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. TESLİM EDİLECEK MALZEMELERİN
TESLİM TARİHİ İTİBARI İLE SON KULLANMA TARİHİNE EN AZ 15 AY SÜRE OLMALIDIR.
3İhalenin
a) Yapılacağı yer : HASANPAŞA MAH: FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. KADIKÖY BELEDİYE
BAŞKANLIĞI BİNASI KAT 4 İHALE KOMİSYON ODASI
b) Tarihi ve saati : 27.10.2015 10: 00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına
ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin
içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İthal veya yerli ürünler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının veya Sağlık Bakanlığının izni ile ithal edilmiş veya üretilmiş olacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜROSU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BELEDİYE BİNASI 4. KAT İHALE KOMİSYON ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalemkalemleri
için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her
bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı