KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

             Kadıköy Belediyesi’ nin hissedar olduğu bir adet taşınmaz mal, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi ile ihale edilecektir.
             Kadıköy İlçesi, Tuğlacıbaşı (Zühtüpaşa) Mahallesi 146 Pafta, 1173 Ada, 77 Parsel sayılı, 310,91 m² sahalı taşınmazın 6797/31091 hissesi Kadıköy Belediyesi adına kayıtlı olup (imar durumu dosyasındadır) söz konusu taşınmaz Kat Karşılığı İnşaat yaptırılarak değerlendirilecek ve yapılacak inşaat % 72,20 Kadıköy Belediyesine % 27,80 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülecektir. 1.191.490,00.- TL Muhammen Bedel üzerinden Kadıköy Belediyesine kalacak 85,18 m² net daire alanının kabulü ve bu alanın sabit kalması koşuluyla teklifler 36.000,00. TL- bedel üzerinden artırma yapılacak şekilde ihale edilecektir. Geçici teminat 35.744,70.-TL, dosya satış bedeli 1.000,00.TL’ dir.
              Yukarıda muhammen bedeli ile teminat miktarı yazılı olan taşınmaz mal kat karşılığı inşaat yaptırılması ve yapılacak inşaatın % 72,20 Kadıköy Belediyesine % 27,80 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif (artırma) usulü ile 02/06/2016 Perşembe günü, saat 14:00’ de Fahrettin Kerim Gökay Caddesindeki No:2 Kadıköy – İstanbul adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi Encümeni toplantı salonunda, Kadıköy Belediye Encümenince; şartnamelerdeki kayıtlar uyarınca ihale edilecek olan kat karşılığı inşaat yaptırılması işine ait şartnamelere ilişkin dosyalar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye girmek için şartnamelere havi dosya  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale günü olan 02/06/2016 Perşembe günü saat 13:00' e kadar  1.000,00.-TL bedel karşılığında alınabilir.

 

İsteklilerin;
a-Kanuni ikametgah, (onaylı)
b-Nüfus sureti, (onaylı)
c-Şirket adına gireceklerin noter tasdikli imza sirküleri ile şirketin ticari siciline kayıtlı ve halen faaliyet de olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış belge,
d-Vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamesi ile imza beyannamesi,
e- Yabancı tebaanın 10 seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicilinde  kayıtlı bulunduğunu tespitine ilişkin belgeler,
f-Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması ( Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olacaktır),
g-İsteklilerin ortak girişim olarak talipli olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,
h-Muhammen bedelin % 3 ü tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, (teminat mektupları 2886 sayılı yasa kapsamında işin adına ve limit dahilinde alınacaktır.)
ı-    Dosya bedeli tahsilat makbuzu ile birlikte hazırlayacakları teklif zarfını ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliğine vermeleri gerekmektedir.

     - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı