KADIKÖY BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDEKİ MERCEDES MARKA ARAÇLARIN 2020 YILI BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI HİZMETİ ALIMI YAPILACAKTIR

                   KADIKÖY BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY BELEDIYESI MÜLKIYETINDEKI MERCEDES MARKA ARAÇLARIN 2020 YILI BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI İŞI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                        : 2019/622758

1-İdarenin

Adresi                                                            : PROF.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI 34722 HASANPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL
Telefon ve faks numarası                                : 2165425000 - 2164143811
Elektronik Posta Adresi                                  : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

 

2-İhale konusu hizmetin

Niteliği, türü ve miktarı                                   : 95 Adet Mercedes marka aracın periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Yapılacağı yer                                                 : Yüklenicinin iş yeri
Süresi                                                             : İşe başlama tarihi 15.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                 : Fahrettin Kerim Gökay Cad. Kadıköy Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı 4.Kat A Blok 34722 Hasanpaşa/Kadıköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati                                                 : 24.12.2019 - 10:00

 

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılma şartları ve istenilenbelgeler:

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmzaSirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi,

İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilereyaptırılamaz.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Mesleki ve yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

 Her türlü kara taşıtı için bakım , onarım veya işçilik hizmetleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi:

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için

10. Teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı