KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜLKİYETİNDEKİ 188 ADET ARACIN KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK POLİÇELERİNİN YENİLENMESİ HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

KADIKÖY BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY BELEDIYE BAŞKANLIĞI MÜLKIYETINDEKI 188 ADET ARACIN KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALI SORUMLULUK POLIÇELERININ YENILENMESI HIZMET ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                        : 2019/621527

1-İdarenin

Adresi                                                            : PROF.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI 34722 HASANPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL
Telefon ve faks numarası                                : 2165425000 - 2164143811
Elektronik Posta Adresi                                  : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

 

2-İhale konusu hizmetin

Niteliği, türü ve miktarı                                   : Kadıköy Belediye Başkanlığı Mülkiyetindeki 188 Adet Aracın Karayolları Motorlu Zorunlu Mali

Sorumluluk Poliçelerinin Yenilenmesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Yapılacağı yer                                                 : Yüklenicinin iş yeri
Süresi                                                             : İşe başlama tarihi 15.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                 : Fahrettin Kerim Gökay Cad. Kadıköy Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı 4.Kat A Blok 34722 Hasanpaşa/Kadıköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati                                                 : 23.12.2019 - 10:00

 

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılma şartları ve istenilenbelgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale konusu Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigorta Poliçelerinin Yenilenmesi işine ait ilgili mevzuat gereği, sigorta şirketlerinden alınmış poliçe yapabilmesi için gerekli izin belgesi veya acentelik yetki belgelerinin asılları veya noter onaylı suretleri

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmzaSirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi,

4. 1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Mesleki ve yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı