İNŞAAT YAPIM

 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

               Kadıköy Belediyesi’ nin hissedar olduğu bir adet taşınmaz mal, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi ile ihale edilecektir.

               Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 168 Pafta, 1036 Ada,Y:23 (1.124,01 m²) – E:1/A parsel sayılı, 471,17 m² yüzölçümlü taşınmazın 207,32 m² hissesi Kadıköy Belediyesi adına kayıtlı olup, (imar durumu dosyasındadır) söz konusu taşınmaz Kat Karşılığı İnşaat yaptırılarak değerlendirilecek ve yapılacak inşaat % 74,146 Kadıköy Belediyesine % 25,854 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi esasına göre Kadıköy Belediyesine 79.55 m² emsal alanlı 4 adet daire verilecektir. 3.114.800,00.- TL Muhammen Bedel üzerinden Kadıköy Belediyesine kalacak 318,20 m² brüt daire alanının kabulü ve bu alanın sabit kalması koşuluyla teklifler 5.000,00. TL- bedel üzerinden artırma yapılacak şekilde ihale edilecektir. Geçici teminat 93.444,00.-TL, dosya satış bedeli 1.000,00.TL’ dir.

              Yukarıda Muhammen Bedeli ile teminat miktarı yazılı olan taşınmaz mal, kat karşılığı inşaat yaptırılması ve yapılacak inşaatın % 74,146 Kadıköy Belediyesine % 25,854 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi işinin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 04/04/2017 Salı günü, saat 14:00’ de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:2 Kadıköy – İstanbul adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi Encümeni toplantı salonunda, Kadıköy Belediye Encümenince yapılacaktır. Şartnamelerdeki kayıtlar uyarınca ihale edilecek olan kat karşılığı inşaat yaptırılması işine ait şartnamelere ilişkin dosyalar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye girmek için şartnamelere havi dosya Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale saatine kadar  1.000,00.-TL bedel karşılığında alınabilir.

İsteklilerin;

a- Kanuni ikametgah, (onaylı)
b- Nüfus sureti, (onaylı)
c- Şirket adına gireceklerin noter tasdikli imza sirküleri ile şirketin ticari siciline kayıtlı ve halen faaliyet de olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış belge,
d- Vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamesi ile imza beyannamesi,
e- Yabancı tebaanın 10 seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicilinde  kayıtlı bulunduğunu tespitine ilişkin belgeler,
f- Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması ( Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olacaktır),
g- İsteklilerin ortak girişim olarak talipli olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,
h- Muhammen bedelin % 3 ü tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, (teminat mektupları 2886 sayılı yasa kapsamında işin adına ve limit dahilinde süresiz olarak alınacaktır.)

ı- Dosya bedeli tahsilat makbuzu ile birlikte hazırlayacakları kapalı teklif mektubuna havi kapalı teklif zarflarını ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliğine vermeleri gerekmektedir.

 

      - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı