İNŞAAT İŞİ

Duyuru

2018-10/1 nolu ihale ilanı 27.02.2018 salı günü ihale yapılmış olup, Katılımcının sunduğu evraklarının incelenmesinde, faaliyet belgesinin ilan tarihinden önce alındığı eski tarihli olduğu anlaşıldığından,  ihalenin 2886 sayılı yasanın 43.maddesi uyarınca 15 gün süreyle pazarlığa bırakılmasına pazarlık ihalesinin aynı şartlarla 01.03.2018 Perşembe günü saat 14:00’de yapılmasına, ihalenin yapılamaması halinde pazarlığın 08.03.2018 Perşembe günü saat 14:00’de ertelenmiştir. 

 

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN               Kadıköy Belediyesi’nin hissedar olduğu bir adet taşınmaz mal, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi ile ihale edilecektir.

               Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, 89 pafta, 426 Ada, 7 parsel sayılı, 1286,81m² yüzölçümlü taşınmazın Kadıköy Belediyesinin hissesine düşen 498,36m²'lik kısmı ile ilgili olarak mevcut imar durumu şartlarına göre; Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması ve yapılacak inşaatın % 75 Kadıköy Belediyesine, % 25 Yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi esasına göre 17.692.600,00.-TL Muhammen Bedel üzerinden yüklenici tarafından inşa edilecek Zemin + 14 Normal Katlı binanın 1. Normal Katındaki 1 ve 2 nolu, 2. Normal Katındaki 3 ve 4 nolu, 4.Normal Katındaki 8 ve 9 nolu, 5.Normal Katındaki 12 nolu, 6.Normal Katındaki 15 nolu, 7.Normal Katındaki 18 nolu, 10.Normal Katındaki 26 nolu ve 11. Normal Katındaki 28 nolu olmak üzere toplam 773,71m² emsal alanlı 11 adet dairenin kabulü ve bu alanın sabit kalması koşuluyla teklifler 250.000,00.-TL bedel üzerinden artırma yapılacak şekilde ihale edilecektir. Geçici Teminat 530.778,00.-TL, dosya satış bedeli 1.000,00 TL.’dir.
Yukarıda muhammen bedeli ile teminat miktarı yazılı olan taşınmaz mal kat karşılığı inşaat yaptırılması ve yapılacak inşaatın % 75 Kadıköy Belediyesine, % 25 Yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi işinin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 27.02.2018 Salı günü saat:14.00’de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, No:2 Kadıköy – İstanbul adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi Encümeni toplantı salonunda, Kadıköy Belediye Encümenince yapılacaktır. Şartnamelerdeki kayıtlar uyarınca ihale edilecek olan kat karşılığı inşaat yaptırılması işine ait şartnamelere ilişkin dosyalar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye girmek için şartnamelere havi dosya Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale saatine kadar, 1.000,00.-TL bedel karşılığında alınabilir.

İsteklilerin;
a- Kanuni İkametgah, (onaylı)
b- Nüfus sureti, (onaylı)
c- Şirket adına gireceklerin noter tasdikli imza sirküleri ile şirketin ticari siciline kayıtlı ve halen faaliyet de olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış belge,
d- Vekâleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnamesi ile imza beyannamesi,
e- Yabancı tebaanın 10 seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicilinde kayıtlı bulunduğunu tespitine ilişkin belgeler,
f- Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması ( Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olacaktır),
g- İsteklilerin ortak girişim olarak talipli olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,
h- Muhammen bedelin % 3 ü tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, (teminat mektupları 2886 sayılı yasa kapsamında işin adına ve limit dahilinde süresiz olarak alınacaktır.)
ı- Dosya bedeli tahsilat makbuzu ile birlikte hazırlayacakları kapalı teklif mektubuna havi kapalı teklif zarflarını ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliğine vermeleri gerekmektedir.

- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı