HÜRRİYET PARKI İÇİNDE BULUNAN 55.50 m2 ALANLI BÜFE 3 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

NO:92/8

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

 

            Hürriyet Parkı içinde bulunan  55.50 m2 alanlı  Büfe  2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulüyle  3 yıllığına 21.01.2020 Salı  günü saat 14.00’ da ihale yoluyla kiraya verilecektir.

            İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan  21.01.2020  tarihinden bir gün öncesi 20.01.2020 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

 

İŞİN TÜRÜ                        AYLIK  MUH.BED                  GEÇİCİ TEMİNAT    ŞARTNAME BEDELİ    
   Büfe                                  5.250,00.- TL/Ay +KDV.            5.670,00.- TL.               500.00.- TL.  

                                                                                                                       

İHALE GÜN VE SAATİ

  21.01.2020  Saat 14.00’da

 

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:

a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,

b) Nüfus sureti (onaylı),

c) Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış,tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

d) Muhammen bedelin% 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e)maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

h)ihale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgilibenzer işlerde (kafe, kafeterya, büfe v.b.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği.

ı) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                  

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı