HASTA BEZİ, YATAK KORUYUCU ÖRTÜ, ISLAK MENDİL, ÇOCUK BEZİ VE HİJYENİK PED SATIN ALINACAKTIR

HASTA BEZİ, YATAK KORUYUCU ÖRTÜ, ISLAK MENDİL, ÇOCUK BEZİ VE HİJYENİK PED SATIN ALINACAKTIR
KADIKÖY BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 

Hasta Bezi, Yatak Koruyucu Örtü, Islak Mendil, Çocuk Bezi ve Hijyenik Ped alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/108059
1-İdarenin
a) Adresi : HASANPAŞA FAHRETTİN KERİM GÖKAY 2 34721 KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165425065 - 2164146718
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 kalem çeşitli cins ve ebatlarda hasta bezi, 1 kalem yatak koruyucu, 1 kalem ıslak mendil, 7 kalem çeşitli ebatlarda çocuk bezi ve 2 kalem hijyenik ped
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi-Koşuyolu Mh. Mahmut Yesari Cd. No:84 Kadıköy/İSTANBUL
c) Teslim tarihleri : Ürün teslimatı eşit miktarlı 2 parti halinde yapılacaktır. İlk parti (ürünlerin yarısı) sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 işgünü içerisinde yapılacaktır. İkinci parti teslimatı ise (ürünlerin kalan yarısı) idarenin talebi yapmasını müteakip 10 işgünü içerisinde yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kadıköy Belediye Başkanlığı 4. Kat İhale Komisyonu Odası (Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:2 Kadıköy/İstanbul)
b) Tarihi ve saati : 10.04.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif etmiş oldukları her bir ürün kaleminin numunelerini teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaktır. İhale komisyonu ihale esnasında inceleme yaparak teklif edilen ürünlerin teknik şartnamedeki düzenlemeleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edecektir. İhale komisyonu gerekli görmesi halinde numuneleri, Hıfzısıhha Enstitüsüne laboratuvar muayenesi yapılarak ürünlerin teknik şartnamedeki düzenlemelere uygun olup olmadıklarının tespiti için, tüm giderleri isteklilere ait olmak üzere gönderebilir.
Teknik kriterleri karşılamayan ürünleri teklif eden isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kadıköy Belediye Başkanlığı 5. Kat Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bürosu (Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:2 Kadıköy/İstanbul) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kadıköy Belediye Başkanlığı 4. Kat İhale Komisyonu Odası (Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:2 Kadıköy/İstanbul) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Kazanan Firmalar :

1. KISIM : (HASTA BEZLERİ) : ERA- MED MEDİKAL TIBBİ ÜRÜNLER PAZ.LTD.ŞTİ. - 215.280,00 TL
2.KISIM : (YATAK KORUYUCU) : CEREN MEDİKAL SAN.TİC.A.Ş. - 18.124,80 TL
3.KISIM : (ISLAK MENDİL) : CEREN MEDİKAL SAN.TİC.A.Ş. - 7.399,20 TL
4.KISIM : (ÇOCUK BEZLERİ) : CEREN MEDİKAL SAN.TİC.A.Ş. - 99.250,00 TL

 

 

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı