Güneş Enerji Santrali Satın Alınacaktır

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Kadıköy Evlendirme Dairesi Güneş Enerji Santrali alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası                            : 2021/558925

1-İdarenin

a) Adresi                                                                : HASANPAŞA FAHRETTİN KERİM GÖKAY CADDESİ 34722 KADIKÖY                                                                                        /İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası                   : 2165425081 -

c) Elektronik Posta Adresi                      : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      : 170-175 kWp dc Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali

               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
               bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                         : Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

c) Teslim tarihleri                                   : Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde işe başlanacaktır.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    : Hasanpaşa Mah.Fahrettin Kerim Gökay Cad.                                                                                                                     Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası No:2                                                             Kadıköy/ İSTANBUL       

 

b) Tarihi ve saati                                    : 25.10.2021 - 11:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere  ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler, teklif edeceği santrale ait bileşenlerin ( Panel, Kablo, İnverter, Temizlik Robotu ve bağlantı aparatları) teknik verilerini içeren  katalogların teklif zarfı içinde sunması zorunludur.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

İstekliler, teklif edeceği santrale ait bileşenlerin ( Panel, Kablo, İnverter, Temizlik Robotu ve bağlantı aparatları) teknik verilerini içeren katalogların teklif zarfı içinde sunması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

İsteklilerin daha kamu veya özel sektöre tek sözleşme kapsamında kurulumunu yapıp tamamladığı ve hizmete geçirdiği güneş enerji santrali alımına ilişkin işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

 

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kadıköy Belediyesi İhale komisyonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı