Geri Dönüştürülebilir (Ambalaj) Atıklarının Satış İşi

 

T.C.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

İlçemiz sınırlarındaki 21 mahalleden toplanan yaklaşık 2.000 ton Geri Dönüştürülebilir (Ambalaj) Atıklarının Satış İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif (arttırma) Usulü ile satışı 13.06.2023 Salı günü 14:00’da ihale edilecektir.

 

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 13.06.2023 tarihinden bir gün öncesi 12.06.2023 günü mesai sonuna kadar İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni'ne vermek zorundadır.

 

İŞİN TÜRÜGeri Dönüştürülebilir (Ambalaj) Atıklarının Satış İşi

 

ŞARTNAME BEDELİ : 250,00 TL

 

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ : 48.000,00 TL

 

MUHAMMEN BEDEL : 800,00 TL/Ton (2.000 Ton Geri Dönüştürülebilir (Ambalaj) Atıkları için)

 

İHALE GÜN VE SAATİ : 13.06.2023 – 14:00

                                                          

İSTENİLEN BELGELER

 

 1. Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,
 2. Nüfus sureti (onaylı),
 3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,
 1. Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)
 2. Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 1. Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (Teminat Mektupları işin adına, 2886 sayılı yasa kapsamında limit dahilinde süresiz olacaktır),
 2. Dosya bedeli tahsilât makbuzu,
 3. Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
 4. İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
 5. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Ambalaj Atık/Geri Dönüştürülebilir Atık, Toplama ve Ayırma konusunda alınmış “Çevre İzin ve Lisans Belgesi”.
 6. Yüklenici Depo ve/veya Tesis adres bilgilerini gösterir belge (İşletme Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, Yapı Ruhsatı, Ticari Sicil Gazetesi vb.).
 7. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler, teklif vermiş olmakla şartnamenin bütün hükümlerini aynen kabul eder, Geçici Teminat bedeli dışında yaptığı masraflarla ilgili herhangi bir alacak talebinde bulunamaz.

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı