FİTNESS SALONU KİRAYA VERİLECEKTİR

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N             Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi 1.Bodrum katında bulunan Fitness Salonu 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 22.05.2018 Salı günü saat 14.00’da ihale yoluyla kiraya verilecektir.
             İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 22.05.2018 tarihinden bir gün öncesi 21.05.2018 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır..İŞİN TÜRÜ                 AYLIK MUH.BED              GEÇİCİ TEMİNAT              ŞARTNAME BEDELİ
Fitness Salonu              35.000,00TL+KDV              63.000,00TL                        1.000,00TLİHALE GÜN VE SAATİ
22.05.2018 Saat 14.00’da
İSTENİLEN BELGELER
a) Kanuni ikametgah, (onaylı)
b) Nüfus sureti, (onaylı)
c)Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
g) Katılımcı yabancı şirket ise ( c ) fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiyede şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)
h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
ı) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (spor salonu işletmeciliği ) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği.
i)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı