FENERYOLU SABİT PAZARINDA BULUNAN (10-11) NOLU DÜKKAN KİRAYA VERİLECEKTİR

NO: 73/2                             

TC.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

 

           Feneryolu Sabit Pazarında bulunan (10-11) nolu dükkan 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulüyle  3 yıllığına 20.10.2020 Salı  günü  ihale yoluyla kiraya verilecektir.

            İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan  20.10.2020  tarihinden bir gün öncesi 19.10.2020 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

 

İŞİN TÜRÜ                AYLIK  MUH.          GEÇİCİ TEM.              ŞARTNAME         SAAT        İŞ KOLU

                                        BEDELİ                  BEDELİ                      BEDELİ

10-11 nolu Dük.      1.320,00.TL/Ay +KDV.       1.425,60.TL.           220.00.TL.     14.00  Zeytin-Zeytinyağı 

                                                                                                                                                        Turşu

 

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:

a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,

b) Nüfus sureti (onaylı),

c)Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

1-Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)

2-Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış,tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

d) Muhammen bedelin% 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e)maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

h)ihale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili(Zeytin-Zeytinyağı-Turşu satışı) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği.

ı) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı