FENERYOLU SABİT PAZARINDA 25 NOLU DÜKKAN KİRAYA VERİLECEKTİR

İLAN
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI          Feneryolu Sabit Pazarı’nda bulunan 25 nolu dükkan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma suretiyle 2 yıllığına 05.05.2016 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde ihale yoluyla kiraya verilecektir.
         İhaleye katılacak şahıs ya da şirketler, son başvuru tarihi ihale günü olan 05.05.2016 tarihinden bir gün öncesi 04.05.2016 günü mesai saati sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını, ihale saatine kadar Belelediye Encümeni’ne teslim etmek zorundadır.


İŞİN TÜRÜ                     AYLIK MUH.BED.              GEÇİCİ TEM.            ŞART.BED.           SAAT

25 Nolu Dükkan
Çay Bahçesi                 10.000,00 TL.+KDV            7.200,00 TL.             220,00 TL.           14:00
 


İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER:

a) Kanuni İkametgah, (Onaylı)
b) Nüfus Sureti, (Onaylı)
c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve Ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması,
(Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik
edilmiş bulunacaktır.)
h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tastikli imza beyannamesi ve
yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi


 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı