FENERYOLU SABİT PAZARINDA 1VE 7 NOLU DÜKKAN KİRAYA VERİLECEKTİR

İ L A N

 

            Feneryolu Sabit Pazarında  bulunan 1ve 7  nolu dükkanlar  2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 08.01.2019 Salı günü saat  14.00’da ihale yoluyla kiraya verilecektir.

            İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan  08.01.2019 tarihinden bir gün öncesi 07.01.2019 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri  ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır..

 

İŞİN TÜRÜ                 AYLIK MUH.BED             GEÇİCİ TEMİNAT            ŞARTNAME BEDELİ

1 nolu Dükkan           16.000,00TL+KDV             28.800,00TL                    500,00TL

7 nolu Dükkan           15.000,00TL+KDV             27.000,00TL                    500,00TL

 

İş Kollar: Kafe, kafeterya, restaurant, bijuteri, kitapçı, kuaför, market, şarküteri, unlu mamuller, giysi. temizlik malzemesi, elektronik, mutfak gereçleri,vb mağazalar (Belirtilmeyen iş kolları için  Belediye Encümeni yetkilidir.)

 

 

İHALE GÜN VE SAATİ

08.01.2019  Saat 14.00’da

                                                         

 

İSTENİLEN BELGELER

a) Kanuni ikametgah, (onaylı)

 b) Nüfus sureti, (onaylı)

 c)Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,

d) Muhammen bedelin  % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,       

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)

h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e)  maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

ı) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı  ruhsat örneği.

 i)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı