ERTELEME İLANI- KADIKÖY EVLENDİRME DAİRESİ YANINDAKİ FOTOĞRAF-VİDEO DÜKKANI ÇEKİM İŞİ

NO:5/1          

ERTELEME İLANI

            Kadıköy Evlendirme Dairesi yanındaki 100m2 alanlı fotoğraf ve video dükkanı-çekim işinin    2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle  5 yıllığına 18.01.2022 Salı  günü saat 14.00’ da yapılan ihaleye katılımcı olmadığından 15 gün süreyle pazarlığa bırakılmasına pazarlığın aynı şartlarla 25.01.2022 Salı günü talip çıkmaması halinde veya ihalenin yapılmaması halinde 01.02.2022 Salı günü yapılmasına karar verilmiştir.

            İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan  25.01.2022  tarihinden bir gün öncesi 24.01.2022 günü ertelenmesi halinde ihale günü olan 01.02.2022 tarihinden bir gün öncesi 31.01.2022 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır

 

İŞİN TÜRÜ                   AYLIK  MUH.BED        GEÇİCİ TEMİNAT    ŞARTNAME BEDELİ   
Fotoğraf video dük.  226.000,00.- TL/Ay +KDV.    406.800,00.- TL.               1.000.00.- TL.  

Ve çekim işi                                                                                                                       

İHALE GÜN VE SAATİ

  25.01.2022  Saat 14.00’da

01.02.2022 Saat 14.00’da

 

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:

a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,

b) Nüfus sureti (onaylı),

c)Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

1-Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)

2-Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış,tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

d) Muhammen bedelin% 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e)maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

h)ihale katılımcılarının Fotoğraf-Video çekim işini en az 2 yıldır yaptığına dair bir belgeye haiz olması, daha önceden bu işi yapmış olsa bile bu belgeleri ibraz etmeyenlerin ihaleye katılması mümkün değildir.Bu mesleği icra etmeyenler bir başkasının yetki belgelerini Ticari ortaklık adı altında kullanarak ihaleye iştirak edemezler.

ı)İhaleye katılacakların Belediyeye ihale tarihinde vadesi gelmiş borcu olmadığına dair belge,

i)İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin ihale ilk ilan tarihinde en az 5 (beş) sigortalı çalıştırıyor olması ve bunlardan en az ikisinin ( şirket ortakları dahil) 2 (iki) yıldan az olmamak üzere kalfalık veya ustalık belgesine sahip olması.

j) TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

k)Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.   

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı