ERTELEME İLANI - CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ ZEMİN KATTAKİ CAFE-RESTAURANT

NO:13/1        

 

ERTELEME İ L A NI

 

            Caddebostan Kültür Merkezi  Zemin Kattaki Cafe-Restaurant 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulüyle  5 yıllığına 13.02.2020 Perşembe  günü saat 14.00’ da yapılan ihaleye katılımcı olmadığından 15 gün süreyle pazarlığa bırakılmasına pazarlığın aynı şartlarla 20.02.2020 Perşembe günü talip çıkmaması halinde veya ihalenin yapılmaması halinde 27.02.2020 Perşembe günü yapılmasına karar verilmiştir.

            İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan  20.02.2020  tarihinden bir gün öncesi 19.02.2020 günü ertelenmesi halinde ihale günü olan 27.02.2020 tarihinden bir gün öncesi 26.02.2020 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır

 

İŞİN TÜRÜ                  YILLIK MUH.BED        GEÇİCİ TEMİNAT    ŞARTNAME BEDELİ 

Cafe-Restaurant        432.000,00.- TL/ Ay +KDV.       64.800,00.- TL.              1.000,00.- TL.  

Dükkanı                                                                                                                       

İHALE GÜN VE SAATİ

 20.02.2020  Saat 14.00’da

27.02.2020 Saat 14.00'da

 

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:

a) Kanuni ikametgah, (onaylı)

b) Nüfus sureti, (onaylı)

c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,

d) Muhammen bedelin  % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,        

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g)Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)

h)İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e)  maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

ı) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (Cafe-Restaurant, Kafeterya  v.b.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumlarından alınmış onaylı ruhsat örneği.

i)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı