ERTELEME İLANI - Caddebostan Kültür Merkezi 1. Ve 2. Katta bulunan 8 adet sinema salonu kiraya verilmesi

NO: 9/1         

 

ERTELEME İLANI

 

            Caddebostan Kültür Merkezi 1. Ve 2. Katta bulunan 8 adet sinema salonun  2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle  10 yıllığına 01.02.2022 Salı  günü saat 14.00’ da yapılan ihaleye katılımcı olmadığından 15 gün süreyle pazarlığa bırakılmasına pazarlığın aynı şartlarla 08.02.2022 Salı günü talip çıkmaması halinde veya ihalenin yapılmaması halinde 10.02.2022 Perşembe günü yapılmasına karar verilmiştir.

            İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan  08.02.2022  tarihinden bir gün öncesi 07.02.2022 günü ertelenmesi halinde ihale günü olan 10.02.2022 tarihinden bir gün öncesi 09.02.2022 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır

 

İŞİN TÜRÜ         AYLIK  MUH.BED        GEÇİCİ TEMİNAT    ŞARTNAME BEDELİ   
8 adet sinema     400.000,00TL/Ay +KDV.  1.440.000,00TL.             1.000,00TL.  Salonları                                                                                                            

İHALE GÜN VE SAATİ

  08.02.2022  Saat 14.00’da

 10.02.2022 Saat:14,00’da

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:

a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,

b) Nüfus sureti (onaylı),

c)Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

1-Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)

2-Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış,tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

d) Muhammen bedelin% 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e)maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

h)ihale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili (sinema salonu işletmeciliği ) hizmet verdiklerine dair kamu kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği.

ı)İhaleye katılacakların Belediyeye ihale tarihinde vadesi gelmiş borcu olmadığına dair belge,

i) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.   

 

 

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı