Çiçekçi Dükkanı Erteleme İlanı

 

ERTELEME İ L A NI

            Kadıköy Evlendirme Dairesi Yanında Bulunan Çiçekçi Dükkanının 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulüyle  3 yıllığına 21.07.2020 Salı  günü saat 14.00’ da yapılan ihaleye katılımcı olmadığından 15 gün süreyle pazarlığa bırakılmasına pazarlığın aynı şartlarla 23.07.2020 Perşembe günü talip çıkmaması halinde veya ihalenin yapılmaması halinde 28.07.2020 Salı günü yapılmasına karar verilmiştir.

            İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan  23.07.2020  tarihinden bir gün öncesi 22.07.2020 günü ertelenmesi halinde ihale günü olan 28.07.2020 tarihinden bir gün öncesi 27.07.2020 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır

 

İŞİN TÜRÜ                      AYLIK MUH.BED        GEÇİCİ TEMİNAT    ŞARTNAME BEDELİ   
Çiçekçi Dükkanı                  2.500,00.- TL/ Ay +KDV.       2.700,00.- TL.              220,00.- TL.  

                                                                                                                

İHALE GÜN VE SAATİ

23.07.2020  Saat 14.00’da

28.07.2020 Saat 14.00’da

 

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:

a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,

b) Nüfus sureti (onaylı),

c)Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış,tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

d) Muhammen bedelin% 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e)maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

h)İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgilibenzer işlerde (çiçekçi) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği.

ı) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı