ELEKTRONİK ATIK İSTASYONU KİRAYA VERME

NO: 63/1                                                                     KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ  L  A  N

                                      

 

Ümraniye İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 3327 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 334,64 m2 alanlı depo 2 olarak belirtilen alanın Elektronik Atık İşletme Tesisi olarak  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma suretiyle 5 yıllığına 03.10.2019 Perşembe günü saat 14.00’de ihale yoluyla kiraya verilecektir.

İhaleye katılacakların son başvuru  tarihi ihale günü 03.10.2019 tarihinden bir gün öncesi 02.10.2019 günü mesai sonuna Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını  ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

 

                       

İŞİN TÜRÜ            AYLIK MUH.BED.          GEÇİCİ TEMİNAT             ŞARTNAME BEDELİ

 

Elektronik Atık               2.500,00.-TL+KDV             4.500,00.-TL              500,00.-TL

İstasyonu

İHALE GÜN VE SAATİ

                                                   03.10.2019  Saat 14.00’de

 

İSTENİLEN BELGELER

a) Kanuni İkametgah, (Onaylı)

b) Nüfus Sureti, (Onaylı)

c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin  ilan tarihinden sonra alınmış belge,

d) Muhammen bedelin  % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,                                                                          

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de  mukim ve Ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında  yazılı şartlara  haiz bulunması,(Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)

h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e)  maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,    

ı)  Kiracı tarafından bu işi yapabilmek için ilgili yerlerden (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) alınmış Lisans Belgesi.

i) Komisyon ihale yapı yapmamakta serbesttir.

                     

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı