ÇAY BAHÇESİ 3 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

İ L A N
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
                          Kadıköy Caferağa Mahallesi 40 pafta 3389 (E.997)ada 1 parsel üzerinde bulunan Bomonti Çay Bahçesi 2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca 3 yıllığına kiraya verilecektir.İhale Kadıköy Belediye Encümenince, Kadıköy Belediye Binasında bulunan Encümen Toplantı salonunda 07.01.2016 Perşembe günü saat 14.00’da yapılacaktır.
                        İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 07.01.2016 tarihinden bir gün öncesi 06.01.2016 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır..

İŞİN TÜRÜ              AYLIK MUH.BED                 GEÇİCİ TEMİNAT                   ŞARTNAME BEDELİ
Çay Bahçesi            10.000,00TL+KDV                 10.800,00TL                              750,00TLİhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:
a)Kanuni İkametgah, (Onaylı)
b)Nüfus Sureti, (Onaylı)
c)Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d)Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e)Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f)Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve Ticaret sicillerinde
kayıtlı bulunması,
g)Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması,
(Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)
h)İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tastikli imza beyannamesi ve
yukarıdaki d ve e maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,.
ı)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı