CAFERAĞA SPOR SALONU ÖNÜNDE BULUNAN SERVİSLİ BÜFE KİRAYA VERİLECEKTİR

NO: 61/3                 

 

 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ  L  A  N

                                      

 

Caferağa Spor Salonu önünde bulunan servisli büfe 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma suretiyle 3 yıllığına 01.10.2019 Salı günü saat 14.10’da ihale yoluyla kiraya verilecektir.

İhaleye katılacakların son başvuru  tarihi ihale günü 01.10.2019 tarihinden bir gün öncesi 30.09.2019 günü mesai sonuna Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını  ihale saatine kadar Belelediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

 

                       

İŞİN TÜRÜ     AYLIK MUH.BED.    GEÇİCİ TEMİNAT      ŞARTNAME BEDELİ   İHALE GÜN VE SAATİ

 

Servisli Büfe      18.400,00.-TL+KDV             19.872,00.-TL       1.000,00.-TL    01.10.2019  Saat 14.10’da

                                                             

 

İSTENİLEN BELGELER

a) Kanuni İkametgah, (Onaylı)

b) Nüfus Sureti, (Onaylı)

c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin  ilan tarihinden sonra alınmış belge,

d) Muhammen bedelin  % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,                                                                          

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de  mukim ve Ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında  yazılı şartlara  haiz bulunması,(Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)

h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e)  maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,        

ı) Komisyon ihale yapı yapmamakta serbesttir.

                     

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı