Caferağa Mahallesi, 26 Pafta, 165 Ada, 1 Parseldeki Yapının Restorasyonu İşi

 

KADIKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

CAFERAĞA MAHALLESİ, 26 PAFTA, 165 ADA, 1 PARSELDEKİ YAPININ RESTORASYONU İŞİ uygulama işi Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin  23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

: 2022/1365387

1 – İdarenin

 

a) Adresi

: Kurbağalıdere Cad. No:2 34722 Hasanpaşa-KADIKÖY/ İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

: 2165425000 - 2163459143

c) Elektronik posta adresi

: [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Uygulama İşi – Güçlendirmeli Restorasyon

b) Yapılacağı yer

: Caferağa Mahallesi, 26 Pafta, 165 ada, 1 Parsel

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 300 (üçyüz) takvim günüdür

3 – İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Kurbağalıdere Cad. No:2-4 Kat:4 A Blok Oda No:507 Hasanpaşa  

  34722 Kadıköy/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

: 17.01.2023 – 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                  

c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.  

ç) Bu Şartnamenin 4.2 ve 4.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

f) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.

h) Bu bent boş bırakılmıştır.

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bu bent boş bırakılmıştır.

4.2.2 Bu bent boş bırakılmıştır.

4.2.3 Bu bent boş bırakılmıştır.

4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 100 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.

4.3.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

4.3.3.İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı aşağıdadır.
1 Şantiye Şefi Mimar En az 5 yıl deneyimli
1 Uygulama Mühendisi İnşaat Mühendisi En az 5 yıl deneyimli
1 Uygulama Mühendisi Makine Mühendisi En az 5 yıl deneyimli
1 Uygulama Mühendisi Elektrik Mühendisi En az 5 yıl deneyimli

4.3.4. Bu bent boş bırakılmıştır.

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak “11.06.2011 gün ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları tebliğinde yer alan BI Grup” işleri kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında düzenlenen “Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar” 23.g.2. maddesi gereği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

A. Değerlendirme “Teklif Fiyatı” ile “Kalite ve Teknik Değer Nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması (TFP)

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınır değerin üzerine kalan geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, geçerli teklife sahip diğer isteklilere ait teklif puanları;

TFP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: Teklif puanı,
TFmin: Sınır değerin üzerinde kalan geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.

A.2. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması (KTP)

Puanlama sistemi imalat kalemi bazında yapılacak hesaplara dayalı olup, her isteklinin her imalat kaleminden aldığı puanlar toplanarak isteklinin toplam puanı elde edilecektir.

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen fiyat ile miktarın çarpımından elde edilen iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki tutarının toplam yaklaşık maliyete oranına bölünerek “pursantaj oranı” hesaplanır. Pursantaj oranının %80  - %110 aralığında (%80 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için bir (1) puan verilecek, pursantaj oranının %80  - %110 aralığı dışında kalması halinde o iş kalemi için sıfır (0) puan verilecektir. Bu hesaplar sonucunda, her bir iş kalemi için verilen puanlar toplanarak isteklinin toplam kalite puanı (KP) elde edilir.

Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilerin her bir imalat kaleminden topladığı puanların toplamları (KP) arasında kazanılan en yüksek puan (KPmaks) sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;

KTP = (KP x 50) / KPmaks formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;

KTP: Kalite ve Teknik Değer Puanı,

KPmaks: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında kazanılan en yüksek toplam kalite puanı,

KP: İsteklinin toplam kalite puanını, ifade eder.
A.3 Toplam puan (TP)
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

TP = TFP + KTP

A.4 Matematiksel Düzenlemeler

Puan ve matematiksel hesap niteliğindeki tüm değerler (TFP, KTP, KP, TP, vb.) hesaplandıktan sonra virgülden sonra dört basamak olacak şekilde yuvarlanacak ve sonraki hesaplara yuvarlanmış değerler ile gireceklerdir.

Parasal değerler ile parasal değerlerden türetilen sınır değerler, hesaplandıktan sonra virgülden sonra iki basamak olacak şekilde yuvarlanacak ve sonraki hesaplara yuvarlanmış değerler ile gireceklerdir.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı (TP) en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. TP değeri en yüksek olan isteklilerin birden fazla olması halinde, İdari şartnamenin 36.1. maddesi dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif fiyatı (TFmin) en düşük olan istekliye ait tekliftir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 (ikiyüzelli) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Kurbağalıdere Cad. No:2-4 Kat:4 A Blok Oda No:510 Hasanpaşa 34722 Kadıköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği  esasları uygulanacaktır.

 

 

 

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı