Caddebostan Kültür Merkezi Sinema Salonlarının Kiralanması İşi

NO:31/3                           

T.C.

 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Caddebostan Kültür Merkezi 1. ve 2. katta bulunan  7 adet Sinema Salonlarının  Kiralanması İşi  2886 sayılı yasanın 36.maddesine göre kapalı  teklif usulüyle  3 yıllığına 24.05.2022 Salı  günü saat 14.00’ de ihale yoluyla kiraya verilecektir.

            İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan  24.05.2022  tarihinden bir gün öncesi 23.05.2022 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

 

İŞİN TÜRÜ         AYLIK  MUH.BED        GEÇİCİ TEMİNAT    ŞARTNAME BEDELİ   

7 adet sinema     250.000,00TL/Ay +KDV.      270.000,00TL.                  2.000,00TL.  

 Salonları                                                                                                            

İHALE GÜN VE SAATİ

24.05.2022  Saat 14.00’de

 

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:

a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,

b) Nüfus sureti (onaylı),

c)Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

1-Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)

2-Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış,tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

d) Muhammen bedelin% 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e)maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

h) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili (sinema salonu işletmeciliği ) hizmet verdiklerine dair kamu kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği. İş Bitirme Belgesi.*

ı)Belediyeye kira, ecrimisil vs. birikmiş borcu olmadığına dair belge,*

i) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

*İhale Şartnamesinin 18. Maddesi ve Özel şartnamenin 34. Maddesi hükümleri uygulanacaktır.

 

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı