CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ İÇİNDE BULUNAN 8 ADET SİNEMA SALONU KİRAYA VERİLECEKTİR

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N                     Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi içinde bulunan 8 adet Sinema salonu 2886 sayılı yasanın 36. maddesi uyarınca 8 yıllığına kiraya verilecektir.İhale Kadıköy Belediye Encümenince, Kadıköy Belediye Binasında bulunan Encümen Toplantı salonunda 03.11.2015 Salı günü saat 14.00’da yapılacaktır.
                     İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 03.11.2015 tarihinden bir gün öncesi 02.11.2015 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır..

İŞİN TÜRÜ                 AYLIK MUH.BED                 GEÇİCİ TEMİNAT                ŞARTNAME BEDELİ
8 adet Sinema            195.000,00TL+KDV                 561.600,00TL                       1.000,00TL
Salonuİhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:
a)Kanuni İkametgah, (Onaylı)
b)Nüfus Sureti, (Onaylı)
c)Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d)Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e)Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f)Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve Ticaret sicillerinde
kayıtlı bulunması,
g)Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması,
(Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)
h)İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tastikli imza beyannamesi ve
yukarıdaki d ve e maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
ı)Katılımcıların bu işi yaptıklarına dair herhangi bir Kamu Kurumundan aldıkları
belge.
i)Ülke genelinde Bu ihale öncesinde 2000 koltuklu sinema salonları işlettiklerini gösterir
belge (Herhangi bir Kamu kuruluşundan alınması gerekmektedir.)
J)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı