BİLBOARD TÜRÜ REKLAM ÜNİTELERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İ L A N

 

                Kadıköy Sınırları içersinde çeşitli yerlere konulacak 250 adet (100 Adeti Belediyemiz tarafından kullanılacak) Bilboard türü reklam üniteleri 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre açıkteklif ( arttırma )suretiyle 5 yıllığına kiraya verilecektir. İhale Kadıköy Belediye Encümenince, Kadıköy Belediye Binasında bulunan Encümen Toplantı salonunda 28.08.2014 Perşembe günü saat 14.00 yapılacaktır.
İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 28.08.2014 tarihinden bir gün öncesi 27.08.2014 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır..

İŞİN TÜRÜ                                  AYLIK                      GEÇİCİ                   ŞARTNAME
                                                  MUH.BED                  TEMİNAT                  BEDELİ
250 adet (100 Adeti Belediyemiz 
tarafından kullanılacak)
Bilboard türü reklam üniteleri   100.000.00.- TL+KDV.   180.000.00.- TL.         750.00.- TL.
İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:

a)Kanuni İkametgah, (Onaylı)
b)Nüfus Sureti, (Onaylı)
c)Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu satışın ilanı tarihinden sonra alınmış belge,
d)Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e)Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f)Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve Ticaret sicillerinde
kayıtlı bulunması,
g)Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması,
(Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)
h)İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tastikli imza beyannamesi ve
yukarıdaki d ve e maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
ı)Katılımcıların daha önce bu işi yapıp teslim ettiklerine dair herhangi bir Kamu
kuruluşundan alınan iş bitirme belgesi getirmelidir.
i)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı