AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI İŞİ

 

T.C.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Kadıköy  Belediyesi Hizmet Sınırları İçinde Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Değerlendirilmesi İmtiyaz Hakkının Kiraya Verilmesi İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile 3 yıllığına 11.09.2018 Salı günü saat 14.00’daki ihaleye katılım sağlanmaması sebep ile 11.09.2018 tarih ve 62/2 sayılı Encümen Kararı ile ihalenin 2886 sayılı yasanın 49. maddesi uyarınca 15 gün süreyle pazarlığa bırakılmasına, pazarlığın 18.09.2018 Salı günü saat: 14.00’de, talipli çıkmaması halinde veya ihalenin yapılamaması halinde 25.09.2018 Salı günü saat: 14.00’de yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan  25.09.2018 tarihinden bir gün öncesi 24.09.2018 günü mesai sonuna kadar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden temin edecekleri  ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

İŞİN TÜRÜ

Ambalaj Atıklarının Toplanması

AYLIK MUH. BED.

13.200,00TL+KDV

GEÇİCİ TEMİNAT

14.256,00TL

ŞARTNAME BEDELİ

100,00TL

İHALE GÜN VE SAATİ

25.09.2018 - 14:00

İSTENİLEN BELGELER

 1. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,
 2. 2018 yılı itibariyle, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,
 4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 5. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 6. Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı veya mektubu,
 7. Kadıköy Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı.
 8. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
 9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Kadıköy Belediyesi nüfusuna karşılayacak kapasitede de ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
 10. Kadıköy ilçe sınırına Ambalaj atık toplama tesisinin en fazla 25 km uzaklıkta olduğunu belgelemesi gerekmektedir.
 11. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.
 12. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.

 

İHALE HUSUSLARI

 1. İstekliler tekliflerini, aylık bedel üzerinden ve aylık bedel x 36 aylık toplam bedeli de belirtilerek vereceklerdir.
 2. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, aylık bedeli ve aylık bedel x 36 aylık bedelin çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Yüklenici sözleşme ile ilgili aylık kira bedellerini eşit taksitler halinde tahakkuk tarihi itibariyle idare hesabına ödeyecektir. Kurum tarafından onaylanan tonaj artışından doğabilecek ilave kira bedeli idare hesabına ayrıca ödenecek ve makbuzu Kuruma ibraz edilecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı