Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıştırma Tesisinin kurulması ve işletilmesi amacı ile Kiralanması İşi

NO:84/1

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

            Merdivenköy Mahallesi Şairarşi Devamı E-5 Yanında bulunan Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıştırma Tesisinin kurulması ve işletilmesi amacı ile Kiralanması İşi 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulüyle  3 yıllığına 26.11.2020 Perşembe  günü saat 14.00’ da ihale yoluyla kiraya verilecektir.

            İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan  26.11.2020  tarihinden bir gün öncesi 25.11.2020 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

 

İŞİN TÜRÜ                            AYLIK MUH.BED        GEÇİCİ TEMİNAT    ŞARTNAME BEDELİ

Ambalaj Atıkları                         29.500.- TL/Ay +KDV.       31.860,00 TL.               1.000.00.- TL.              
Toplama ve  Ayrıştırma Tesisinin Kurulması ve işletilmesi amacıyla kiralanması işi                                                                          
 

İHALE GÜN VE SAATİ

                                                           26.11.2020  Saat 14.00’da                                                          

 

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:

a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,

b) Nüfus sureti (onaylı),

c)Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

1-Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)

2-Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış,tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

d) Muhammen bedelin% 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e)maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

h) Kiracı tarafından bu işi yapabilmek için ilgili yerlerden  (Çevre ve Şehircilik Bakanlığından) alınmış olan Lisans Belgesi.

ı)Belediyeye kira, ecrimisil vs. birikmiş borcu olmadığına dair belge,

i) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir..

 

 

 

 

 

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı