ALIŞVERİŞ KARTI SATIN ALINACAKTIR

KADIKÖY BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


İLÇEMİZDE YAŞAYAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILMAK ÜZERE ALIŞVERİŞ KARTI ALIM VE DOLUMU alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/524517

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

HASANPAŞA FAHRETTİN KERİM GÖKAY 2 34721 KADIKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2165425065 - 2164146718

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Gıda malzemesi alışverişi için 100 TL değerli 25.500 adet, temizlik malzemesi alışverişi için 25 TL değerli 14.700 adet, bebek bezi alışverişi için 80 TL değerli 4.200 adet ve kırtasiye malzemesi alışverişi için 100 TL değerli 1.500 adet yüklemedir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kadıköy Belediye Başkanlığı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:2 Kadıköy/İSTANBUL)

c) Teslim tarihi

:

Kartlar, işin başladığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde idareye teslim edilecek ve vatandaşa dağıtımı idare tarafından yapılacaktır. İş süresince ilave kartlar istenmesi durumunda teslim süresi 5 iş günüdür. Kartlara yükleme işlemleri ise idarenin yükleniciye listeyi verdiği gün yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kadıköy Belediye Başkanlığı 4. Kat İhale Komisyonu Odası (Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:2 Kadıköy/İstanbul)

b) Tarihi ve saati

:

28.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü gıda, temizlik, bebek bezi veya kırtasiye malzemesi alışveriş kartı satışları ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kadıköy Belediye Başkanlığı 4. Kat İhale Komisyonu Odası (Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:2 Kadıköy/İstanbul) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

İsteklilerin Kadıköy İlçesi sınırlarında: 1) Gıda ve temizlik malzemesi alışverişi için en az 15 adet harcama noktası olacaktır. 2) Bebek bezi alışverişi için en az 5 ayrı harcama noktası olacaktır. Ayrıca, gıda ve temizlik alışverişi için belirlenmiş noktalarda bebek bezi satışı olması durumunda, buralardan da bebek bezi alışverişi yapılabilecektir. 3) Kırtasiye malzemesi alışverişi için en az 10 adet kırtasiye mağazası harcama noktası olarak belirlenecektir. Harcama noktalarının istekli tarafından imzalanmış bir listesi (listede harcama noktasının ticaret unvanına, tabela adına, adresine ve iletişim bilgisine de yer verilecektir) teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunulacaktır.

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı