5 ADET DÜKKAN KİRAYA VERİLECEKTİR

PAZARLIK İLANI
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

                 Kadıköy Suadiye Mahallesi Suadiye Camii Sokak 114 pafta, 1268 ada, 1 parselde bulunan 5 adet dükkan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma suretiyle 3 yıllığına 03.03.2016 Perşembe günü yapılan ihaleye katılan olmadığından, ihalenin 2886 Sayılı Yasanın 49. Maddesi uyarınca 15 gün süreyle pazarlığa bırakılmasına, pazarlığın 10.03.2016 Perşembe günü yapılmasına, talipli çıkmaması veya ihalenin yapılmaması durumunda; tekrar 17.03.2016 Perşembe günü yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu dükkanlar, aşağıda belirtilen saatlerde ihale yoluyla kiraya verilecektir.
                İhaleye katılacak şahıs ya da şirketler, ihale günü olan 10.03.2016 tarihinden bir gün öncesi 09.03.2016 günü, ertelenmesi halinde ihale günü olan 17.03.2016 tarihinden bir gün öncesi 16.03.2016 günü, mesai saati sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını, ihale saatine kadar Belelediye Encümeni’ne teslim etmek zorundadır.

İŞİN TÜRÜ               AYLIK MUH.BED.          GEÇİCİ TEM.           ŞART.BED.           SAAT
4 Nolu Dükkan
Sanat Atölyesi          1.680,00 TL.+KDV          1.814,40 TL.             220,00 TL.              14:00
5 Nolu Dükkan
Sanat Atölyesi           1.520,00 TL.+KDV         1.641,60 TL.             220,00 TL.              14:00
6 Nolu Dükkan
Sanat Atölyesi           1.560,00 TL.+KDV         1.684,80 TL.             220,00 TL.              14:00
7 Nolu Dükkan
Ahşap Atölyesi           1.700,00 TL.+KDV         1.836,00 TL.             220,00 TL.              14:00
8 Nolu Dükkan
Seramik Atölyesi         2.060,00 TL.+KDV         2.224,80 TL.             220,00 TL.              14:00

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER:

a) Kanuni İkametgah, (Onaylı)
b) Nüfus Sureti, (Onaylı)
c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) 2-4-5-6-7-8-9- nolu dükkanlar için İcra edilen sanat dalı ile ilgili eğitim alındığını gösteren
belge,
g) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve Ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
h) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması,
(Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik
edilmiş bulunacaktır.)
ı) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tastikli imza beyannamesi ve
yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi
 

İHALE SONUÇ

 

17.03.2016 "2016/18-4 SUADİYE CAMİİ ARKASI 4 DENİZ TUNALI 20.04.2016 3 YIL 1.750,00 TL+KDV
  " SUADİYE CAMİİ ARKASI 5 İHALE İPTAL EDİLDİ.      
  " SUADİYE CAMİİ ARKASI 6 İHALE İPTAL EDİLDİ.      
  " SUADİYE CAMİİ ARKASI 7 İHALE İPTAL EDİLDİ.      
  " SUADİYE CAMİİ ARKASI 8 İHALE İPTAL EDİLDİ.      

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı