2019 YILI KADIKÖY İLÇESİNDEKİ MEB'E BAĞLI EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARINDA TADİLAT, BAKIM VE ONARIM İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ

 

KADIKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Kadıköy İlçesindeki MEB'e Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Tadilat, Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası:2019/8369

1-İdarenin
a) Adresi:Kurbağalıdere Cad. No:2 34722 Hasanpaşa KADIKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası:2165425000 - 2163459143

c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:88 Kalem İnşaat İmalatı, 68 Kalem Mekanik Tesisat İmalatı, 104 Kalem Elektrik Tesisat İmalatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:Kadıköy İlçesi

c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 215 (iki yüz on beş) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Kurbağalıdere Cad. No:2-4 Kat:4 A Blok Oda No:507 Hasanpaşa 34722 Kadıköy/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati:08.02.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 gün ve 27961 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin BIII grubundaki işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP)
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınır değerin üzerine kalan geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, geçerli teklife sahip diğer isteklilere ait teklif puanları;

TFP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: Teklif puanı,
TFmin: Sınır değerin üzerinde kalan geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP)

Puanlama sistemi imalat kalemi bazında yapılacak hesaplara dayalı olup, her isteklinin her imalat kaleminden aldığı puanlar toplanarak isteklinin toplam puanı elde edilecektir.

1)Sınır değerin üzerinde kalan geçerli teklif veren isteklilerin her bir iş kalemine teklif ettikleri fiyatların iş kalemi bazında ortalaması alınacak, bu ortalama fiyatın %50’si ile o iş kaleminin idarece yaklaşık maliyet cetvelinde belirlenen fiyatının %50’sinin toplanması ile o iş kaleminin Mukayese Fiyatı (MF) elde edilecektir.

2)İsteklilerin her bir iş kalemine teklif ettikleri fiyatın, o iş kaleminin MF değerinin %70’i - %130’i aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda o iş kalemi için istekliye bir (1)  puan verilecek, aralığın dışında kalan teklif fiyatı içinse o iş kalemi için sıfır (0) puan verilecektir.

Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilerin her bir imalat kaleminden topladığı puanların toplamları (KP) arasında kazanılan en yüksek puan (KPmaks) sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;

KTP = (KP x 50) / KPmaks formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;

KTP: Kalite ve Teknik Değer Puanı,

KPmaks: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında kazanılan en yüksek toplam kalite puanı,

KP: İsteklinin toplam kalite puanı, ifade eder.
 
A.3 Toplam puan (TP)
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

TP = TFP + KTP

A.4 Matematiksel Düzenlemeler

Puan ve matematiksel hesap niteliğindeki tüm değerler (TFP, KTP, KP, TP, vb.) hesaplandıktan sonra virgülden sonra dört basamak olacak şekilde yuvarlanacak ve sonraki hesaplara yuvarlanmış değerler ile gireceklerdir.

Parasal değerler (MF vb.) ile bu değerden türetilen sınır değerler, hesaplandıktan sonra virgülden sonra iki basamak olacak şekilde yuvarlanacak ve sonraki hesaplara yuvarlanmış değerler ile gireceklerdir.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı (TP) en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. TP değeri en yüksek olan isteklilerin birden fazla olması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif fiyatı (TFmin) en düşük olan istekliye ait tekliftir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kurbağalıdere Cad. No:2-4 Kat:3 A Blok Oda no:411 Hasanpaşa 34722 Kadıköy/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kurbağalıdere Cad. No:2-4 Kat:4 A Blok Oda No:510 Hasanpaşa 34722 Kadıköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı