2016 YILI İLAÇ VE SARF MALZEMESİ ALIMI

2016 YILI TIBBİ İLAÇ VE SARF MALZEMESİ
KADIKÖY BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2016 YILI TIBBİ İLAÇ VE SARF MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/239549
1İdarenin
a) Adresi : HASANPAŞA MAH. KURBAĞALIDERE CAD. 2 34722 HASANPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165425000 2164143886
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Her biri ayrı kısım olmak üzere toplam 118 kalem tıbbi ilaç ve sarf malzemesi alımı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KADIKÖY BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMBARI
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını takip eden 30 takvim günü içerisinde tüm ürünler teslim edilecektir. 3İhalenin
a) Yapılacağı yer : HASANPAŞA MAH. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. KADIKÖY BELEDİYE
BAŞKANLIĞI BİNASI KAT 4 İHALE KOMİSYON ODASI
b) Tarihi ve saati : 20.07.2016 10: 00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili
Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya
belgeler:
1,2,3. Kısımlara teklif verecek isteklilerin Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığınca verilmiş “Veteriner Ecza Deposu” ruhsatının bulunuyor
olması gerekmektedir.
4. (dahil) 48. (dahil) arasındaki kısımlara teklif vereceklerin Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş "Ecza Deposu" ruhsatının bulunuyor olması gerekmektedir. (41. ve 48. Kısımlar için ruhsat şartı aranmayacaktır.)
49. (dahil) 93. (dahil) arasındaki kısımlara teklif verecek isteklilerin Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığınca verilmiş “Veteriner Ecza Deposu” ya da Sağlık Bakanlığınca verilmiş “Ecza Deposu” ruhsatının bulunuyor olması gerekmektedir. (73,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93. Kısımlar için ruhsat şartı aranmayacaktır.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KALEM BÜRO adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE KOMİSYON ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalemkalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısm ı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

KAZANAN FİRMALAR

1) VİP HAYVANCILIK VETERİNER MEDİKAL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. firması;
1. 2. 3. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 58. 59. 60. 61. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 77. 78. 79. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 91. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 108. 110. 112. ve 113. kısımlar olmak üzere toplam 42 kısımın yüklenicisi olup sözleşme tutarı
95.836,29 TL + KDV olarak gerçekleşmiştir.

2) DEPOFARMA  MEDİKAL VE İLAÇ SANAYİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. firması;
41. 55. 57. 62. 70. 71. 74. 107. 109. 114. 115. ve 117. kısımlar olmak üzere toplam 12 kısımın yüklenicisi olup sözleşme tutarı 21.040,20 TL + KDV olarak gerçekleşmiştir.

3) MVM MEDİKAL VETERİNER MALZEME SAN. TİC. LTD: ŞTİ firması;
73. 89. 90. 92. 93 kısımlar olmak üzere toplam 5 kısımın yüklenicisi olup sözleşme tutarı 5.820,00 TL + KDV olarak gerçekleşmiştir.

4) MESUT ÇALOĞLU- TUNA SAĞLIK firması;
94. 95. 96. 97. 98. 111. 116.  ve 118. kısımlar olmak üzere toplam 8 kısımın yüklenicisi olup sözleşme tutarı 7.147,65 TL + KDV olarak gerçekleşmiştir.

Kalan 51 kısım ise geçerli teklif olmadığından iptal edilmiştir.

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı