19 MAYIS MAHALLESİ HÜRRİYET PARKI İÇİNDE BULUNAN BÜFE KİRAYA VERİLECEKTİR

NO:71/1                                             

 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ L A N

 

                                                        

       19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Parkı içinde bulunan büfe 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık arttırma suretiyle 3 yıllığına  12.11.2019  Salı günü saat  14.00’da ihale yoluyla kiraya verilecektir.

            İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan  12.11.2019 tarihinden bir gün öncesi 11.11.2019 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri  ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır..

 

İŞİN TÜRÜ     AYLIK MUH.BED     GEÇİCİ TEMİNAT    ŞARTNAME BEDELİ    İHALE GÜN VE SAATİ

 Büfe               5.250,00TL+KDV         5.670,00TL             500,00TL       12.11.2019  Saat 14.00’da

                                                          

İSTENİLEN BELGELER

a) Kanuni ikametgah, (onaylı)

b) Nüfus sureti, (onaylı)

c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,

d) Muhammen bedelin  % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,       

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g)Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)

h)İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e)  maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

ı)İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (kafe,kafeterya,büfe v.b.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği.

i)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı